نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: پنوموتوراکس و مرگ و میر ناشی از آن در دوره نوزادی بسیار شایع است. این عارضه، در نوزادانی که تحت تهویه‌ی مکانیکی قرار دارند، شایع‌تراست. بررسی عوامل موثر بر بروز این عارضه در کاهش مرگ و میر ناشی از آن بسیار حائز اهمیت می‌باشد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی شیوع پنوموتوراکس و مرگ و میر ناشی از آن در نوزادان تحت تهویه‌ی مکانیکی و نیز عوامل موثر برآن به انجام‌رسیده‌است.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی، کلیه‌ی نوزادان بستری در NICU بیمارستان تخصصی اطفال در مدت 6 سال مورد بررسی قرارگرفته‌اند. تمامی نوزادان که تحت تهویه‌ی مکانیکی دچار پنوموتوراکس شده، وارد مطالعه شده‌اند. اطلاعات ضروری شامل وزن زمان تولد، جنس نوزاد، محل پنوموتوراکس، روش زایمان، درمان با سورفاکتانت میزان pco2 و PIP، زمان بروز پنوموتوراکس بعد از تهویه‌ی مکانیکی و زمان فوت پس از پنوموتوراکس با استفاده از پرونده‌ی بیمارستانی نوزاد استخراج گردیده‌است. داده‌ها، پس از جمع‌آوری در نرم‌افزار SPSS نسخه 17 مورد آنالیز قرارگرفته‌است.
یافته‌ها: 1864 نوزاد در طی 6 سال در NICU بستری‌ شده‌اند. 500 نوزاد (30 درصد) نیاز به تهویه‌ی مکانیکی پیدا کرده و از این تعداد، 95 مورد (19 درصد) دچار پنوموتوراکس شده‌اند. 82 مورد (86 درصد) دارای وزن پایین زمان تولد بوده‌اند. در بررسی بیماری زمینه‌ای اولیه 93 درصد HMD، 4 درصد آسپیراسیون مکونیال، 3 درصد علت ناشناخته‌بوده‌است. بین جنس نوزاد و روش زایمان با میزان بروز پنوموتوراکس تحت تهویه‌ی مکانیکی ارتباط معناداری مشاهده نشده‌است (05/0P).
نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالای پنوموتوراکس و مرگ و میر ناشی از آن، توجه به عوامل قابل پیشگیری مانند ارتقای کیفیت مراقبت پرستاری و نیز پیشگیری از زایمان‌های زودرس، می‌تواند در کاهش این عارضه بسیار موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Prevalence and mortality risk factors of Pneumothorax in Infants treated by mechanical ventilation

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Ghorat
  • Hasan Salehi pour

چکیده [English]

Background: Pneumothorax and its related mortality isvery commonin infancy and it is intensified among infants who received the mechanical ventilation treatment. Determining the effective factors in the incidence of this disease is very importantin reducing its related mortality. Our study has done with the goal of evaluating Pneumothorax prevalence and the related mortality among infants receiving mechanical ventilation in NICU and determining the effective factors on it.
Method and Materials: This descriptive analytical study was conducted at all infants hospitalized in Mahdieh University children’s Hospital. All infants with post mechanical ventilation Pneumothorax were included in this study and infants’ information about birth weight, gender of the infant, method of delivery, the site of Pneumothorax incidence, treatment with surfactant, rate of PCo2,rate of PIP, the time of Pneumothorax initialization after the mechanical ventilation and the death time after Pneumothorax prevalence were collected. P

کلیدواژه‌ها [English]

  • PNEUMOTHORAX
  • Mechanical Ventilation
  • neonate
  • Neonate intensive care unit