نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: زایمان زودرس، مهم‌ترین عامل مرگ نوزاد در 28 روز اول زندگی در سراسر دنیاست. یک راه‌کار درمانی مناسب، می‌تواند منجر به طولانی‌ترشدن مدت بارداری، تکامل سیستم‌های مختلف بدن نوزاد و در نهایت، تحویل نوزادی سالم به اجتماع شود. هنوز تأثیر داروهای نگهدارنده‌ی زایمان زودرس؛ مورد توافق همگانی نیست. از طرفی دیگر، با توجه به عوارض زایمان زودرس و همچنین با توجه به این نکته که توافق نظری در مورد استفاده از داروهای مختلف در درمان زایمان زودرس وجود ندارد، تصمیم‌گیری برای درمان امری تجربی می‌باشد. لذا، هدف از مطالعه‌ی حاضر، مقایسه‌ی اثر شیاف پروژسترون و سالبوتامول بر کاهش زایمان زودرس در زنانِ در معرض خطر می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی، 56 زن باردارِ در معرض خطر زایمان زودرس که در طی سال‌های 87 تا 88، به درمانگاه زنان بیمارستان ولی‌عصرِ بیرجند مراجعه کرده و بین26 تا34 هفته‌ی بارداری قرار داشته‌اند، به روش در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی، در دو گروه شاهد و مورد قرارگرفته‌شده‌اند. درگروه اول، شیاف پروژسترون200میلی گرم(رکتال) به‌صورت یک روز درمیان تا پایان هفته‌ی34حاملگی و در گروه دوم، سالبوتامول تا پایان هفته‌ی 34حاملگی تجویزشده‌است. پس از پیگیری دوگروه و ثبت تاریخ زایمان بیماران، داده‌های به‌دست‌آمده در نرم‌افزار SPSS نسخه 5/11واردشده و با استفاده از آزمون‌های آماری کای دو و تی تست، تجزیه و تحلیل و نتایج در سطح معنادار 05/0 درصد گزارش‌شده-اند.
یافته‌ها: میانگین سن جنینی در هنگام زایمان درگروه دریافت‌کننده‌ی پروژسترون3/1 ±7/37 هفته و در گروه دریافت‌کننده‌ی سالبوتامول1/2 ± 9/36 هفته بوده و اختلاف معنادار وجودنداشته‌است(18/0P=). میانگین مدت باقی ماندن جنین در رحم، به‌دنبال اقدام درمانی درگروه دریافت‌کننده پروژسترون8/1 ± 5/12 هفته و در گروه دریافت‌کننده سالبوتامول 3/2± 7/11 هفته بوده واز لحاظ آماری، معنادار نبوده‌است (18/0P=).
نتیجه‌گیری: اطلاعات حاصل از این پژوهش، نشان‌دهنده‌ی آن است که به‌طور متوسط، دو رژیم درمانی پروژسترون وسالبوتامول، به‌ترتیب به میزان5/12هفته و7/11هفته توانسته‌اند حاملگی را حفظ نمایند. نتایج بیانگر آن است که رژیم درمانی پروژسترون درمقایسه با رژیم سالبوتامول، توانسته است به‌طور میانگین8/0 هفته بیشتر مدت ماندگاری حاملگی را افزایش دهد، هرچند این اختلاف از نظر آماری معنادار نبوده‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison the effects of Progesterone suppository with Salbotamol on reduction preterm birth risk

نویسندگان [English]

  • Maryam Tovliat
  • Maliheh Zangoee
  • Mohboobeh Zangoee

چکیده [English]

Introduction and objective: preterm labor is the most important cause of neonatal mortality in the first 28 days of life in the world. Usin an appropraite theraphutic stratgy can lead to longer pregnancy duration, more evolution of neonate’s organs and bearing a healthy neonate. The effects of drugs to prevent pre-term labor is still controversial. On the other hand making decision about treatment is based on practical experiences due to detrimental impacts of pre-term labor and lack of general agreement on using drugs. The purpose of this study was to compare the effect of Progesterone with Salbotamol on reduceing the risk of preterm birth.
Methods: In this randomized clinical trial study, 56 high-risk pregnant women who were between 26 and 34 weeks of gestation were selected via convenience sampling method, and were allocated to progesterone or salbotamol according to a randomized number table.
In the case group Progesterone supp was administrated every 2days until the end of 34 week of pregnancy. In the control group was administrated salbotamol until the end of 34 week of pregnancy. After the following two groups and recording the time of delivery, data were analyzed in SPSS software(11.5) by means of student test and Chi square tests.
Results: the mean score of gestational age at the time of delivery in the progesterone group was 37/7± 1/3weeks and in the salbotamol one was 36/9± 2/1weeks and there was no significant differenc between them(P=0.18).ferthermore,the mean length of continuation of pregnancy in progesterone and salbutamol groups were 12.5± 1.8 weeks and 11.7± 3.2weeks, respectively which were not significant statistically.(P = 0.18).
Conclusion: According to the findings, two regimens of progesterone and salbutamol have been able to maintain pregnancy 12.5 and 11.7weeks, respectively.
The results indicate that progesterone treatment comparing to salbutamol may increase remaining pregnancy 8.0 weeks in average however this difference was not statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Progesterone suppository
  • preterm birth
  • women at increased risk
  • salbotamol
  • Betamimetics drugs