نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: پرستاران، عمده‌ترین بخش نیروی انسانی نظام بهداشت و سلامت هستند. روحیه‌ی شغلی آنها به‌واسطه‌ اثراتی که بر عملکرد حرفه-ای دارد، از اهمیت بالایی برخورداراست. بدین منظور، در این پژوهش میزان روحیه‌ی شغلی پرستاران و عوامل مرتبط با آن مورد بررسی قرارگرفته-است.
مواد و روش‌ها: این پژوهش، یک مطالعه‌ی توصیفی، تحلیلی و مقطعی است. جامعه‌ی پژوهش را کلیه‌ی پرستاران شاغل در 4 بیمارستان آموزشی قم در سال 1392 تشکیل‌داده‌است. 226 پرستار، به‌روش نمونه‌گیری در دسترس در مطالعه شرکت‌داشته‌اند. جمع‌آوری اطلاعات، از طریق یک پرسش‌نامه‌ی روا و پایا با روش خودایفا انجام‌گرفته که پرسش‌نامه‌ای مشتمل بر٢ بخشِ ویژگی‌های دموگرافیک و پرسشنامه‌ی روحیه‌ی شغلی پرستاران بوده‌است. پرسش‌نامه، در4حیطه(همبستگی و کارگروهی، هویت سازمانی، ارتباطات و دلبستگی شغلی)، روحیه‌ی شغلی پرستاران را بررسی می‌کند. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و کاربرد نرم‌افزار spss انجام‌ گرفته‌است.
یافته‌ها: براساس یافته‌‌های پژوهش، میانگین نمره‌ی روحیه‌ی شغلی پرستاران از حداکثر نمره 135 (04/14 03/65) به‌دست‌آمده‌است. بیشترین میانگین نمره، مربوط به هویّت سازمانی و دلبستگی شغلی بوده‌است. 3/67 درصد(152نفر)، دارای روحیه‌ی متوسط شغلی بوده‌اند. رابطه‌ی معنادار آماری بین روحیه‌ی شغلی پرستاران و مشخصات دموگرافیک وجود نداشته‌است(05/0 P>).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، به مسؤولان پیشنهاد می‌شود که زمینه ارتقای همبستگی و کارگروهی و ارتباطات درون سازمانی را فراهم‌کنند و بدین طریق، جهت رفع عمده‌ترین علت‌های روحیه‌ی پایین پرستاران، گام‌های مثبت و مؤثری بردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of nurses’ accupational moral working at educational hospitals in Qom and its related factors in 2014

نویسندگان [English]

  • Siyamak Mohebbi
  • Nasim Rasouli
  • Zohreh GHamarizare
  • Azam Habashizadeh

چکیده [English]

Background:one of the most important groups of careers in health systems are Nurses. Their accupational moral is very crucial becuase of its effects on professional practice.furthermore,this study was condected to examin nurses’ moral and its related factors.
Materials and Methods: in this descriptive-cross sectional study the numver of 226 nurses woking at 4 educational hospitals of Qom in 2014 were selected via an available sampling method. Information were collected using a valid and reliable questionnaire including 4 dimensions (cohesion and teamwork, corporate identity, communication, and job involvement) to investigate occupational moral. Data were analysed using spss software and descriptive and inferential statistics tests.
Results: the mean score of accupational moral was (03/65 04/14) from a maximum score of 135.The highest mean score dedicated to the corporate identity and job involvement. 67.3 percent (152 cases) had an average accupational moral. There was no statistically significant relationship between nurses’ accupational moral and demographic characteristics.
Conclusion: there is suggested that managers try to promote cohesion, teamwork and communication within the organization and take effective measurments to address the major causes of nurses’ low accupational moral .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job morale
  • Nurse
  • Qom
  • Demographic characteristics