نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: دوران نوجوانی، ارزشمندترین مرحله زندگی هر فرد است که در گذر از آن، زیربنای زندگی بزرگسالی پی ریزی می شود. رفتارهای تغذیه ای ناسالم و سبک زندگی کم تحرّک در نوجوانان، تهدیدی برای سلامت حال و آینده این گروه سنّی می باشد. هدف این مطالعه ارزشیابی آموزش رفتارهای سبک زندگی سالم بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در نوجوانان می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه مداخله ای با روش خوشه ای 113 دانش آموز مقطع دوم راهنمایی از دو مدرسه در یک ناحیه آموزش و پرورش مشهد انتخاب و در گروه های مداخله (56) و کنترل (57) تخصیص یافتند. ابزار گرد آوری اطّلاعات:مشخصات فردی و سئوالات آگاهی، عملکرد و سازه های مدل اعتقاد بهداشتی بود. برنامه آموزشی طراحی شده در 4 جلسه 50 دقیقه اجرا گردید و 2 ماه بعد از مداخله، داده ها جمع آوری و توسّط نرم افزار اس.پی.اس.اس. تجزیه و تحلیل گردیدند.
یافته ها: در گروه مداخله اختلاف میانگین نمرات آگاهی (033/0P=)، عملکرد(001/0P=) و سازه های مدل؛ شدّت (008/0P=) و حساسیّت درک شده (013/0P=)، خودکارآمدی، منافع و موانع درک شده (001/0=P) در مرحله پیگیری در مقایسه با قبل از مداخله معنادار بود. امّا، در گروه کنترل تفاوت معناداری در این متغیّرها مشاهده نشد.
نتیجه گیری: برنامه آموزش بهداشت طراحی شده بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی می تواند در ارتقای آگاهی و ادراکات شناختی و رفتاری سبک زندگی سالم در نوجوانان اثر بخش باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of education in promoting healthy lifestyle behaviors among adolescent girls, according to the Health Belief Model

نویسندگان [English]

  • Mousa Mahdizadeh
  • Mehrosaadat Mahdizadeh
  • Noshin Peyman

چکیده [English]

Background & objective: adolescence is one of the most valuable periodin life which is foundation of the next stage.Adolescents’sedentary lifestyle and unhealthy eating behaviors threat the present and future life in this age group. The aim of this study was to evaluate healthy lifestyle education based on health belief model among adolescents.
Materials and methods: this interventional study was conducted on 113studentswho were selected from two schools in an educational district in Mashhadand viathe cluster sampling method. They were divided intoa case group(56) and a control one(57). datawere gathered using demographic, knowledge and performance questionnaires and also the health belief model constructs. The reliability of the questionnaires was determined by test- retest and alpha. Educational program based on health belief model was designed and implemented in four 50-minute sessions. Thedata were analyzed using SPSS software(11.5).
Results: There was observed a significant difference between after and before intervention in meanscores of knowledge (P=0.033), Performance (P=0.001) and also physical activity, puberty health, structures of health belief model include sensitive (P=0.013), intensity (P=0.008) and efficacy, perceived benefits (P0.001) and perceived barriers (P=0.001) while, there was no significant difference in the case group.
Conclusion: Health education programs which are based on health belief modelcan be effective in promoting health awareness, perceptions of cognitive and healthy lifestyle behaviors in adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • health belief model
  • Education
  • lifestyle
  • Adolescent
  • girls