نویسندگان

چکیده

مقدّمه: در میان راهبرد های خاص برای درمان اختلال سوء مصرف مواد، خانواده درمانی، توجّه زیادی را در تحقیقات به خود جلب کرده است. با استفاده از خانواده درمانی، اثر گذاری سایر رویکردها افزایش می یابد. هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی تلفیق دو روش خانواده درمانی راه حل مدار و ساختاری در درمان (قطع مصرف مواد) افراد وابسته به مواد و افزایش عملکرد خانواده می باشد.
روش: این پژوهش به صورت نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پی‌گیری 6 ماهه همراه با گروه کنترل انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خانواده های مراجعه کننده دارای فرد وابسته به مواد به خانه سلامت زیبا دشت در منطقه 22 شهر تهران در سال 1391می‌باشد. تعداد 30 خانواده به صورت نمونه در دسترس انتخاب شد. بعد از همتاسازی، در دو گروه آزمایش (15 خانواده) و کنترل (15 خانواده) به صورت تصادفی جایگزین شدند. جهت جمع آوری اطّلاعات از پرسشنامه دموگرافیک، آزمایش اعتیاد و ابزار سنجش خانواده استفاده شد. از هر دو گروه پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 6 ماهه به عمل آمد. داده های جمع آوری شده پس از ورود به نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 11 با استفاده از آزمون مجذور کای و تحلیل کواریانس چند متغیّره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که تلفیق دو روش خانواده درمانی راه حل مدار و ساختاری در درمان (قطع مصرف مواد) افراد وابسته به مواد و همچنین افزایش عملکرد خانواده مؤثّر است؛ به این صورت که در پس آزمون80% در سطح معناداری (0001/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of combination of structural and solution- focused family therapy(cutting down on use of substance) in treatment of the substance abuse and the family function improvement

نویسندگان [English]

  • Ali Delavar
  • Abdollah Shfeeabadi
  • Ebrahim Nameni
  • Khodabakhsh Ahmadi

چکیده [English]

Introduction: among different specific strategies for treatment of drug abuse disorders, Family therapy has been attractive forre searcher. The family therapy would increase the efficacy of other approaches. The purpose of this study is to examine the effectiveness of integration of structural and solution- focused family therapy(cutting down on use of substance) in treating substan ceabusers and improving family function.
Methods: This semi-experimentalstudy was carried out with pre-and post-test and a six-month follow-up along with Control group. The population included all families who hada drug abuser member and referred to zibadasht health center in 22nd district of Tehran in 2013.30 families selected viaConvenience sampling method and after matching, they were randomly divided into two experiment (15 families) and control (15 families) groups. Demographic questionnaire, addicts tests (opium) and family survey were used to collect data. pre and post-tests and also a six-month follow up were given for both groups .Data was analyzed through SPSS11 using multi-variables covariance anlysis and chi-squar test.
Results:The results revealed that combination of structural and solution- focused family therapy is effective in both treating substance abusers (cutting down on use of substance) and enhancing the family function since 80 percent of population in post-test (X2= 20, p

کلیدواژه‌ها [English]

  • combination of structural and solution
  • focused family therapy
  • family function
  • substance abuse