نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: مشاهده‌ی مستقیم مهارت‌های عملی، روشی برای ارزیابی عینی مهارت‌های عملی و دادن بازخورد در دانشجویان است. این مطالعه، با هدف بررسی روایی و پایایی آزمون مشاهده‌ی مستقیم مهارت‌های عملی در ارزیابی مهارت‌های بالینی دانشجویان مامایی انجام‌شده‌است.
مواد و روش‌ها: در مطالعه‌ای از نوع توصیفی ـ تحلیلی،44 دانشجوی مامایی دوره‌ی کارورزی در عرصه دانشکده‌ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به‌روش سرشماری انتخاب شده‌اند. طبق نظریه‌های اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های گیلان، زاهدان و کاشان از بین مهارت‌های اصلی مامایی، ۴ مهارت جهت مواد آزمون انتخاب و چک لیست ارزیابی آنان تهیه‌شده‌است. دانشجو در حین انجام مهارت در محیط کار واقعی توسط آزمونگر مشاهده‌گردیده و نتایج بر طبق چک لیست ساختار یافته ثبت‌ و در محیط مناسب بازخورد عینی انجام‌شده‌است. روایی محتوایی، روایی ملاکی (همبستگی میانگین نمرات دروس بالینی و نظری مامایی به تفکیک با نمره dops –رابطه هرگویه با نمره dops هر مهارت)-روایی سازه (بررسی ساختار درونی) و پایایی (تعیین همسانی درونی - پایایی بین ارزیابان) با نرم‌افزار آماری (SPSS) تجزیه و تحلیل‌ گردیده‌است.

یافته‌ها: روایی محتوایی آزمون dops با استفاده از شاخص روایی محتوایی بیش از 75/. و نسبت روایی محتوایی بیش از50/. گزارش‌شده‌است. همبستگی نمرات dopsبا میانگین نمرات نظری و بالینی به‌ترتیب 071/0(647/0p=) و 093/0(548/0p=) بوده‌است. همبستگی هر مهارت با نمره‌ی کل dops، ارتباط معناداری داشته که خود، بیانگر ساختار درونی مطلوب آزمون و تامین اعتبار سازه نیز می‌باشد.(001/0p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validity and Reliability of Direct Observation of Procedural Skills in Evaluating Clinical Skills of midwifery Students of Kashan Nursing and Midwifery School

نویسندگان [English]

  • Maliheh Sarviyeh
  • Hossein Akbari
  • Fakhrosaadat Mirhosseini
  • Hamidreza Baradaran
  • Afsaneh Hemati
  • Jalil Kohpayezadeh

چکیده [English]

Background: Direct observation is a method for objective assessment of practical skills and giving feedback to the students. This study investigated the reliability and validity testing direct observation of practical skills in the assessment of midwifery students’ clinical skills.
Material and Method: In this cross-sectional study, participants included 44 midwifery students Internship of Kashan University Medical Sciences selected through census sampling method. Based on faculty members of Guilan, Kashan and Zahedan universities’ opinions foure midwifery skills choosed among the basice clinical skills and prepared related check list. Students were obzerved over the procedure in a real work environment by the experimenter and recorded the results according to the check list and objective feedback was given to the students. Content validity - criterion validity (correlation between mean score of clinical and theoretical courses of midwifery and dops - Each item relationship with dops each skill) - validity (internal structure), reliability (internal consistency determination - rater reliability) was analyzed using the SPSS software.
Result: Dops test content validity index and content validity ratio were reported over 0.75% and 0.50%, respectively.Dops scores correlated with theoretical, 0.071 (p =0.647) and clinical 0.093 (p =0.548).The dops significantly correlated with the total score of each skill expressing the desired internal validity (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validity
  • Reliability
  • test direct observation of clinical skills