نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: سرطان پستان، شایع‌ترین سرطان دربین زنان ایرانی می‌باشد. خوشبختانه این سرطان از زمره‌ی سرطان‌های قابل پیشگیری وقابل تشخیص زودرس است. عصاره‌ی هیدروالکلی برگ‌ها و سرشاخه‌های گلدار گیاه آویشن باغی، دارای ترکیبات گوناگونی است که مهم‌ترین آنها تیمول و کارواکرول می‌باشند. اثرات ضد سرطانی عصاره‌ی مذکور را به‌طور عمده به این ترکیبات نسبت می‌دهند .هدف ازاین تحقیق، مقایسه‌ی اثر بخشی عصاره‌ی هیدروالکلی و تاکسول برروی سلولهای رده 4t1ومیزان تأثیرآن‌ها برالقاء مرگ سلولی در سلول‌های سرطانی است.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش، سلول‌ های سرطانی رده4T1 از انسیتیو پاستور تهران خریداری و عصاره‌ی هیدروالکلی به‌روش سوکسله تهیه-شده‌است. میزان سایتوتوکسیسیتی پنج دوز مختلف از عصاره و پنج دوز مختلف از تاکسول در زمان های 24، 48 و 72 ساعت به‌دست آورده‌شده وبدین منظور، توانایی زیستی سلول‌ها با روش MTT و تریپان بلو بررسی‌گردیده‌است. هم‌چنین بررسی تغییرات مورفولوژیک با روش‌های رنگ‌آمیزی هوخست و پروپیدیوم آیوداید انجام‌شده‌است.
یافته‌ها: سلول‌های تحت تیمار با عصاره‌ی هیدروالکلی و تاکسول در زمان‌های مختلف تفاوت بارز و وابسته به دوزی را نشان داده‌اند به‌طوری که تیمار همزمان عصاره‌ی هیدروالکلی با تاکسول نسبت به تیمار تاکسول و تیمار عصاره‌ی هیدروالکلی می‌تواند تعداد بیشتری سلول را از بین ببرد.
نتیجه‌گیری: عصاره‌ی هیدروالکلی می‌تواند سایتوتوکسیسیتی تاکسول را افزایش‌دهد بنابراین هم می‌تواند در درمان سرطان سینه مؤثر باشد و احتمالاً با القا آپوپتوزیس باعث مرگ سلول‌ها گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of Thymus vulgaris Cytotoxicity effects on breast cancer cell\'s line

نویسندگان [English]

  • Safiyeh Ghazzafi
  • Ahmad Hamta

چکیده [English]

Background: Breast Cancer is the most common cancer in the Iranian women. Fortunately, it is a type of preventable and discernible cancer. The hydroethanolic extract of the leaves and flowered twigs of Thymu vulgaris contain various ingrediants in which the Thymol and Carvacrol are the most important of them. The effects of this anti-cancer in this extract are attributed significantly to these ingrediants . The objective of this research is to study the comparison of the efficiency of hydroethanolic extract and taxol on 4T1 line cells and their effects rate on the induction of apoptosis in cancer cells.
Materials and Methods: In this research, 4T1 line cells were bought from Tehran's Pasteur institute and the hydroethanolic extract is provided by the Soxhlet’s method. Therefore, We obtained Cytotoxicity five different doses of the extract and five different doses of Taxol in 24, 48 and 72 hours and studied the viability of cells by the MTT and Tripan blue methods. Also, in this research the morphologic changes are done by the Hoechst and Propidiumi odied coloring methods.
Results: Extract and taxol-treated cells at different times have indicated distinct differences and dose-related results. Therefore, simultaneous treatment with the extract in comparison with taxol and taxol-treated cell extract can destroy more cells.
Conclusion: The hydroethanolic extract can increase the cytotoxicity Taxol, Thus it maybe be effective in breast cancer remedy and probably by apoptosis Induction may cause cells death.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1
  • Breast cancer 2
  • Taxol 3
  • Thymus vulgaris 4
  • Cytotoxicity