نویسندگان

چکیده

مقدّمه: سندروم نکرولیز توکسیک اپیدرم بیماریی با واکنش های پوستی و مخاطی شدید است. این بیماری به طورمعمول در واکنش به بعضی داروها مثل فنی توئین ایجاد می شود.
معرّفی بیمار: آقایی 35 ساله با سابقه دریافت فنی توئین با بثورات جلدی مخاطی و تاول منتشر در بیمارستان بستری گردید. بعد از تشخیص علّت اقدامات درمانی شبیه سوختگی ها انجام گردید و بیمار ترخیص شد.
نتیجه گیری: برای درمان علّت بیماری بسیار مهم است. زمانی که بیماری ناشی از دارو باشد، تجویز دارو باید به طورسریع قطع شود و درمان صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Toxic epidermal necrosis syndrome after taking Phenytoin; a case report

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shoja
  • Mohammad Novrozi
  • Somayyeh Rahimi
  • Ali Mohammad Jafari
  • Mohsen Shoja

چکیده [English]

Introduction: the toxic epidermal necrosis syndrome is defined as severe skin and mucosal reactions which usually appears by some drugs such as phenytoin.
Case Presentation: a 35-year-old man who consumed phenytoin hospitalized due to diffuse mucocutaneous lesions and bullous lesions. After diagnosing its etiology, therapeutic actions were done similar to severe burns which led to improvement of wounds and discharging from the hospital.
Conclusion: finding the etiology of every disease is crucial step in its treatment. When the disease is caused by drug, it is necessary to discontinue immediately consumption of this and start treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phenytoin
  • toxic epidermal necrosis syndrome
  • Stevens
  • Johnson syndrome