نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: چندین سیستم تعدیل درد در سیستم اعصاب مرکزی، پاسخ به تحریک دردزا را در شرایط مختلف از جمله استرس و هیجان تحت تأثیر قرار می دهند. تحریک هیپوتالاموس از راه رله اطلاعات به هسته های ساقه ی مغز از جمله بخش سری-شکمی میانی پیاز مغز سبب بی دردی می شود. بخش سری-شکمی میانی پیاز مغز به عنوان خروجی ساقه مغز از طریق نورون های شاخ پشتی نخاع درد را تعدیل می کند. این نقش بخش سری-‎شکمی‎میانی پیاز مغز در شرایط مختلف روحی و روانی به واسطه نوع متفاوت نورون ها و ارتباطات ویژه نورونی می باشد. این نورون ها می توانند سبب تسهیل و مهار درد شوند. ارتباط عملکردی بین فعال شدن دسته ویژه ای از نرون ها و افزایش درد، و بین فعال شدن گروه دیگر از نرون ها و کاهش درد مشاهده شده است. در این مقاله، نقش گروه های مختلف نرونی بخش سری-‎شکمی‎میانی پیاز مغز در تعدیل درد مرکزی بررسی می شود
نتیجه‌گیری: بخش سری-‎شکمی‎میانی پیاز مغز نقش مهم و اساسی در تعدیل درد دارد و مراکز بالاتر مغز از طریق تغییر فعالیت گروه های خاص نورونی این بخش سبب مهار و یا تسهیل درد در شرایط روحی و هیجانی مختلف می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Mechanizm of Pain modulation in Rostarl-Ventromedial medulla

نویسندگان [English]

  • Hasan Ajdari Mehri
  • Hossein Khademi
  • Elaheh Erami
  • Mohammad Mohammadzadeh

چکیده [English]

Abstract
Background: Several systems of pain modulation in the central nervous system modulated the responses to painful stimuli in stressful and excitement situations. Stimulation of the hypothalamus induces analgesia through information relay to the brain stem including Rostral- Ventromedial medulla. The Rostral-Ventromedial medulla as output gate of the brain stem medulated pain through neurons in the dorsal horn.
This pain modulation in central nerous system in various psychological conditions was based on existing of different neural groups and the special connections between them. These neurons cause pain modulation. The functional relationship between activation of one group of them and increasing pain and activation of another group and reduction of pain has been observed. In this review, it is discussed about the role of different neural groups of rostral-ventromedial medulla in pain modulation.
Conclusion: The Rostral-Ventromedial medulla has a major role in modulating pain and higher centers of the brain by altering the activity of the special groups of neurons cause to induce inhibition or facilitate pain in different stress and emotional conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pain modulation
  • Rostral
  • Ventromedial medulla