نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: با توجّه به رابطه بین چاقی و دیابت نوع دو و نبود اطّلاعات در خصوص ارزیابی واکنش‌های گلوکز و انسولین افراد چاق به شدّت‌های مختلف فعّالیّت ورزشی، تحقیق حاضر با طرح مقطعی اثرات فعّالیّت ورزشی متناوب با شدّت‌های مختلف را روی غلظت‌های گلوکز و انسولین در دانشجویان کم تحرّک مرد از دانشگاه صنعتی شریف با دو رده چاقی مورد آزمون قرار می‌دهد.
مواد و روش‌ها: شش مرد چاق رده یک و پنچ مرد چاق رده دو با شدّت‌های فزاینده 50%، 60%، 70% و 80% حدّاکثر اکسیژن مصرفی به ترتیب به مدّت 10، 10، 5 و 2 دقیقه روی نوارگردان دویدند. نمونه‌های خون قبل و هنگام فعّالیّت ورزشی و در دقایق 30، 60 و 120 در دوره بازیافت جمع آوری شد. آزمون‌های تجزیه تحلیل واریانس دو عامله اندازه‌گیری‌های مکرر، تی مستقل و تی زوجی برای تعیین اختلافات درون‌گروهی و بین‌گروهی مورد استفاده قرار گرفتند. معنی‌داری آماری در سطح 5% پذیرفته شد.
یافته‌ها: غلظت پلاسمایی گلوکز دو گروه نسبت به مقادیر استراحتی، تا 70% بدون تغییر و در 80% افزایش یافت. ولی، تفاوت معنی‌داری در دوره بازیافت مشاهده نشد. غلطت پلاسمایی انسولین دو گروه تا قبل از 60% کاهش و بعد از آن افزایش یافت و در 80% با مقادیر استراحتی اختلاف معنی-داری داشت؛ که فقط تا نیم ساعت بعد از قطع فعّالیّت ورزشی معنی‌دار ماند.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجّه به اثرات یکسان دویدن با شدّت 80% حدّاکثر اکسیژن مصرفی در افزایش غلظت‌های پلاسمایی گلوکز و انسولین در هر دو رده چاقی، انجام تحقیقی روی بیماران دیابتی نوع دوم می‌تواند به یافتن راه‌کاری مناسب برای پیشگیری و درمان مؤثّرتر کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of different intensities running on serum glucose and Insulin concentrations in two types of obesity

نویسندگان [English]

  • Arezo Tabrizi
  • Majid Gholi pour

چکیده [English]

Introduction: attention to the relationship between obesity and type ΙΙ diabetes and also lack of enough data on the evaluation of obese individual’s glucose and insulin responses to different exercise intensities, the present cross sectional study aimed to examine the effects of different intensities running on plasma glucose and insulin concentrations in two levels of obesity in sedentary male students at Sharif University of Technology.
Materials & Methods: Six men in class Ι obese and five men in class ΙΙ obese ran on the treadmill with progressive intensities of 50, 60, 70, and 80% of VO2max for 10, 10, 5, and 2 minutes, respectively. Blood samples were collected before, during exercise and at 30, 60, and 120 minutes during recovery period. Repeated-measures, two-factor ANOVA, dependent and paired t-tests were used to assess both between group and intergroup differences. Statistical significance was accepted at the 5% level.
Results: Plasma glucose concentrations of both groups were unchanged until 70% and increased at 80% compare to resting values but there were observed no significant differences during recovery. Plasma insulin concentrations decreased before 60% in both groups and rose after that and significantly differed to the resting values at 80% which remained significant just half an hour after the exercise cessation.
Discussion: Considering the similar effects of running at 80% VO2max on elevation of glucose and insulin concentrations in both levels of obesity, conducting an experience on diabetic’s patients may help to find a proper manner for prevention and more effective treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • glucose; insulin; running; obesity