نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: با آن‌که کاربرد روش‌های مقابله با تنیدگی در بیماران عروق کرونر قلب، می‌تواند منجر به تغییرات قابل ملاحظه‌ای در سطح قند خون ناشتا(FBS) شود، ولی پژوهشگران تا به حال به‌طور تجربی آن را مورد کنکاش قرار نداده‌اند، لذا هدف اصلی این پژوهش، تحلیل رابطه‌ی بین روش‌های مقابله با تنیدگی و سطح قند خون ناشتا (FBS) در بیماران عروق کرونر قلب می‌باشد.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر، از نوع توصیفی و همبستگی است و در سال 1390 صورت‌ پذیرفته‌است. جامعه‌ی آماری پژوهش، همه‌ی بیماران مبتلا به CHD که به بیمارستان قلب و عروق شهید رجائی تهران مراجعه کرده، بوده‌اند. تعداد 44 بیمار مبتلا به CHD بستری در بخش های داخلی زنان، داخلی مردان و بخش‌های خصوصی بیمارستان که گرفتگی عروق کرونر در آنها توسط آنژیوگرافی مورد تأیید قرارگرفته، از بین بیماران واجد شرایط به روش نمونه‌برداری قضاوتی انتخاب شده‌اند. در این پژوهش، از پرسش‌نامه راه‌های مقابله‌ای-لازاروس و فولکمن و کیت قند خون محصول شرکت پارس آزمون استفاده شده‌است. برای تحلیل آماری داده‌های پژوهش، از شاخص‌ها و روش‌های آماری توصیفی و نیز ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری به‌روش گام به گام استفاده‌گردیده‌است . قابل ذکر است که نرم‌افزار رایانه‌ای مورد استفاده در این پژوهش، برای پردازش داده ها، 17 SPSS بوده‌است.
یافته‌ها: نتایج نشان‌داده که بین روش‌های مقابله با تنیدگی هیجان مدار و قند خون ناشتا(FBS)، همبستگی مثبت و رابطه‌ی معنادار(001/0p< 680/0=r) و نیز بین روش‌های مقابله با تنیدگی مساله مدار و قند خون ناشتا (FBS) همبستگی منفی و رابطه‌ی معنادار وجوددارد(001/0p< 720/0-= r). همچنین از بین 8 روش مقابله با تنیدگی، تنها روش مقابله‌ای ارزیابی مجدد مثبت پیش‌بینی کننده‌ی معناداری برای قند خون ناشتا(FBS) بوده است و 58 % واریانس زیست نشانگر قند خون ناشتا توسط این راه مقابله با تنیدگی پیش بینی می‌شود.
نتیجه‌گیری: درمجموع، نتیجه‌گرفته‌‌شده که افزایش کاربرد روش‌های مقابله با تنیدگی هیجان مدار، باعث افزایش در سطح قند خون ناشتا(FBS)و افزایش در به‌کارگیری روش‌های مقابله با تنیدگی مسأله‌ی مدار، منجر به کاهش در سطح قند خون ناشتا(FBS) می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between coping strategies with stress and fasting blood sugar in patients with coronary heart disease

نویسندگان [English]

  • Nasim Sharif
  • Alireza Agha yosefi

چکیده [English]

Background: The use of coping strategies with stress in coronary heart disease (CHD) patients, can lead to significant changes in fasting blood sugar (FBS) level, but researchers have not empirically explored it. This study aimed to analyze the relationship between coping strategies with stress and FBS level in CHD patients.
Materials and methods: This descriptive and correlative study was conducted in 2011. Study population was all patients who had referred to Shahid Rajaie Heart Hospital. A total of 44 CHD patients hospitalized in internal wards for women and men, and private units, whose coronary artery occlusion had been confirmed by angiography, were selected by judgmental sampling method. In this study, Lazarus and Folkman's Coping Questionnaire, and blood sugar kit (Pars Azmoon Company) were used. The data were analyzed by descriptive statistics, Pearson correlation coefficients, and stepwise multiple regression, in SPSS 17.
Results: The results showed that, there was a significant positive correlation between emotion-based coping strategies and FBS (r=0.680, P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coping strategies
  • stress
  • Biomarker
  • Fasting Blood Sugar
  • Coronary Heart Disease