نویسندگان

چکیده

سابقه و هدف: اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک دلیل عمده اسهال نوزادان در سرتاسر جهان و تهدید بومی مهمی برای سلامت کودکان درکشورهای در حال توسعه به شمار می آید. افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های پاتوژن به ویژه در کودکان به عنوان یکی از مشکلات بهداشت جهانی محسوب می شود. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت مقاومت آنتی بیوتیکی و مقاومت چند دارویی در انتروپاتوژنیک های جدا شده از کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به بیمارستان های شهر زنجان می باشد.
مواد وروش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 450 نمونه مدفوع از کودکان مبتلا به اسهال زیر 5 سال مراجعه کننده به بیمارستان های شهر زنجان طی سال‌های92ـ91 جمع آوری گردید. پس از کشت و تایید ایزوله‌ها با تست‌های بیوشیمیایی، حساسیت آنتی بیوتیکی سویه ها با روش انتشار دیسک طبق توصیه CLSI نسبت به 13 آنتی بیوتیک تعیین گردید. سپس با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن eaeA ، سویه های EPEC در نمونه های اسهالی با استفاده از PCR شناسایی شدند.
یافته ها: از 450 نمونه مدفوع اسهالی، 140 ایزوله (1/31٪) اشریشیاکلیشناسایی شد. ازاین تعداد، 6/13% (19 ایزوله) انتروپاتوژنیک شناسایی شد. در این مطالعه، بیشترین میزان مقاومت انتروپاتوژنیک های ایزوله شده به ترتیب در برابر اریترومایسین (100درصد)، آموکسی سیلین و کوآموکسی کلاو (47/89 درصد) مشاهده شد و ایمی پنم با حساسیت (21/84 درصد) فعال ترین آنتی بیوتیک بود. هم چنین 6/90 درصد ایزوله‌ها نسبت به سه یا تعداد بیش تری آنتی ‌بیوتیک مقاوم بودند و به عنوان ایزوله‌هایی با مقاومت دارویی چندگانه در نظر گرفته شدند.
نتیجه: نتایج این مطالعه افزایش روز افزون مقاومت آنتی بیوتیکی را نشان می دهد. بنابراین به منظور درمان کامل و جلوگیری از گسترش اسهال ناشی از این سویه های مقاوم در کودکان ، انجام دقیق تست های آنتی بیوگرام قبل از تجویز آنتی بیوتیک ضروری می باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Antimicrobial resistance of Enteropathogenic Escherichia coli isolated from diarrheal children in Zanjan during 2012-13

نویسندگان [English]

  • Fakhri Haghi
  • Marziyeh Bayat
  • Habib Zeighami

چکیده [English]

Background: Enteropathogenic E. coli (EPEC) is the predominant cause of infant diarrhea worldwide and represents a major endemic health threat to children living in developing countries. The increase in antibiotic resistance in pathogenic bacteria, especially in children, is considered as one of the world's health problems. The aim of this study was to evaluate the antibiotic resistance and multi-drug resistance in EPEC which isolated from children with diarrhea admitted to the hospital in Zanjan.
Materials and Methods: In this cross sectional study, 450 stool specimens were collected from children with diarrhea

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escherichia coli
  • Enteropathogenic Escherichia coli
  • Children
  • DIARRHEA
  • Antibiotic Resistance