نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر شنیدن دو نوع تلاوت قرآن به روش ترتیل یا مجلسی بر مقدارفاکتور های سیستم ایمنی مثلIgA, IgM, IgG, C3, C4 ,WBC در انسان بود.
مواد و روش ها : این مطالعه نیمه تجربی روی 60 نفر دانشجوی داوطلب در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام گرفت. افراد به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اوّل به تلاوت نوع ترتیل و گروه دوم به تلاوت نوع مجلسی به مدّت 20 دقیقه گوش دادند. خونگیری قبل و بعد از شنیدن قرآن انجام شد. مقدار فاکتورهای IgA ، IgM ، IgG ، C3 ، C4 به کمک کیت و روش انتشار شعاعی و تعداد گلبول های سفید به کمک دستگاه شمارش گر سلولی اندازه گیری شد. داده های قبل و بعد از شنیدن قرآن به کمک نرم افزار اس.پی.اس اس نسخه 16 و آزمون های آماری آماری یو من ویتنی و کروسکال والیس و تحلیل کوواریانس آنالیز شد.
یافته ها: شنیدن تلاوت مجلسی باعث افزایش در فاکتورهای C4 (004/0p=)، C3 (049/0p=) و IgG (032/0p=) گردید. امّا، بر بقیه فاکتورها تأثیری نداشت. شنیدن تلاوت ترتیل باعث افزایش در IgG (008/0p=) و C3 (001/0p=) شد. ولی، بر بقیه فاکتورها تأثیری نداشت.
نتیجه گیری : نتایج این مطالعه نشان می دهد که شنیدن هر دو نوع تلاوت قرآن کریم به روش مجلسی یا ترتیل باعث افزایش میزان فاکتورهای سیستم ایمنی و تقویت سیستم ایمنی بدن برای مقابله با شرایط بحرانی و استرسی می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of hearing of holy Quran voice on immune system factors in human

نویسندگان [English]

 • MohammadHasan Rakhshani
 • Javad Mahdavinasab
 • Khadijeh Mohammadi
 • Mostafa Abbasi
 • Hasan Ravansalar
 • Akbar Pejhan
 • Javad Hadadnia
 • Rahim Golmohammadi

چکیده [English]

Background: The aim of this study was to investigate the effects of two types of quran voice , Majlisi or Tartil on IgA, IgM, IgG, C3, C4 and White Blood Cell count.
Methods and Materials: this study was conducted on 60 volunteer students in sabzevar university of Medical sciences. Subjects were divided randomly into 2 groups. In the first group, participants heard to Majlisi voice and in the second group, subjects heard to Tartil voice of Quran for 20 minutes. Blood sampling were done before and after Quran hearing. IgA, IgM, IgG, C3 and C4 were measured by SRID and kit method and white blood cell count was done by cell counter. Data were analyzed using SPSS16 software and U Mann – Whitney and Kruskal Wallis tests.
Results: Hearing the Majlisi voice significantly increased the IgG (p=0.032), C3 (p=0.049) and C4 (p=0.004), but it did not change other factors. Hearing the Tartil voice rose significantly gust the IgG (p=0.008) and C3 (p=0.001).
Conclusion: The results of this study shows that hearing to both types of Quran voice (Majlisi or Tartil) can go up the immune system factors and inhance this to encountering some stressful and critical situations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Holy Quran Voice
 • Tartil
 • Majlisi
 • Immune System Factors