نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: نومفهوم‌گرایی، نوعی روش اندیشدن منتقدانه درباره‌ی تعلیم و تربیت است که در این مقاله ضمن واکاوی مفهوم مدرسه با هدف نقش مدرسه بر سلامت روان دانش آموزان، از منظر همین منتقدان بررسی‌شده‌است.
مواد و روش‌ها: دراین مطالعه که به روش مروری- تحلیلی انجام گرفته‌است، ابتدا به منظور پی بردن به مفهوم مدرسه از دیدگاه نومفهوم‌گرایان، کتاب‌ها و سایر منابع الکترونیکی موجود، واکاوی و مرور شده و سپس به شیوه‌ی تحلیلی، ارتباط آن با سلامت روان دانش آموزان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داده افرادی که از سلامت روانی برخوردارند، دارای ویژگی‌هایی چون: خودگسترش‌یافته، توانایی‌ تعامل با دیگران، خلاقیّت و آفرینندگی، مشارکت فعال در زندگی و قادر به هدایت زندگی خود می باشند، درحالی که در مدرسه از نظر نومفهوم گرایان احساس معنا، زیبایی، دوستی و شگفتی در تکرار وظایف کلیشه‌ای مدرسه گم شده‌است و فرد همچون عنصری آماری بر اساس موفقیّت و شکست تعریف می‌شود.. حال آن‌که برای ایجاد سلامت روان باید انگیزه‌ها، علائق، نیازها، نگرش‌ها و تجارب دانش آموزان در نظر قرار گیرد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که گاه محیط‌های آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها، به زعم نومفهوم‌گراها، نه‌تنها باعث سلامت روان نمی شود؛ بل-که تهدیدکننده‌ی سلامت روان نیز هست. چرا که شیوه‌های نامناسب، محتواها و برخوردهای نادرست باعث اضطراب، نگرانی، ناامنی و فشار روانی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognition of the School Concept in View of Reconceptualists and its Relationship with Mental Health

چکیده [English]

Background and Objective: Reconceptualization is a kind of critical thinking on education. By the same critics’ point of view, we investigated to examine the school concept with the role of school in mental health of the students..
Materials and Methods: This study was conducted through analytic-reviewing method that first forthe school concept from Reconceptualist viewpoint, books and other existing electronic sources were studied. ,subsequently, they were analyzed through analytic method as long as were in relationship with mental health of the students.
Results: Findings show that individuals with mental health, have traits such as self-developed character, ability to interact with others, creativity, active participation in life and ability to run their own life. while from Reconceptualist point of view, the sense of self, beauty, friendship and wonder have been lost in the labyrinth of tedious, repetitive, cliché assignments of the schools and the individual is defined based on the success and failure (pass /fail) like a statistical factor. It must be considered that motivations, interests, attitudes and experience of the students are necessary for promotion of mental health.
Conclusion: The results indicate that -according to Reconceptualists- sometimes the educational atmosphere of the schools and universities not only do not promote mental health but also it is a threat for it, because they apply inappropriate approaches, contents and misconduct which ultimately result in anxiety, nervousness and mental stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • school concept
  • educational environment
  • Mental health
  • Reconceptualism