نویسندگان

چکیده

هدف: با توجه به متفاوت بودن تاثیر عواملی مانند وزن قد و نمایه توده بدنی بر سن شروع قاعدگی(منارک)، این مطالعه به منظور تعیین عوامل مؤثّر بر سن منارک در دختران سبزوار، جهت سیاستگزاری های درمانی- بهداشتی انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی و به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری از دانش آموزان دختر سه مقطع تحصیلی و به روش نمونه گیری طبقه بندی - متناسب با حجم طبقات انتخاب شد. نمونه لازم از 400 نمونه کل محاسبه گردید. اطّلاعات از طریق چک لیست، شامل اطّلاعات دموگرافیک و داده های قد و وزن دختران 17-10 ساله ای که قاعدگی آنها حدّاکثر 6 ماه قبل از انجام مطالعه حاضر و طی 3 سال گذشته ساکن سبزوار بوده اند، جمع آوری گردید. برای توصیف داده ها از شاخص های پراکندگی و برای تحلیل آنها از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و وآزمون تی استفاده شد .
یافته ها : میانگین سنّ منارک 26/1±88/12 سال، سن 53/1±12/15 سال، وزن 49/10±53 کیلوگرم، قد 07/0±49/160 سانتی متر و نمایه توده بدنی دختران 83/3±58/20 کیلوگرم بر متر مربع بود. بین سنّ منارک با قد(001/0P< و209/0r=)، وجود بیماری زمینه‌ای (008/0P=)، سن مادر (002/0P= و 153/0r=)، نمایه توده بدنی(026/0P= و112/0r=-)، میزان تحصیلات مادران (001/0P= و 164/0r=-) ارتباط آماری معنی دار دیده شد. ولی، بین سنّ منارک وزن دختران، شغل مادر و شغل پدر، ارتباط آماری معنی دار مشاهده نگردید .
نتیجه گیری : این مطالعه نشان داد که بین برخی از عوامل مؤثّر بر سنّ منارک با نمایه توده بدنی در جامعه سبزوار ارتباط آماری وجود دارد. ولی، ممکن است این ارتباط با سایر جوامع متفاوت باشد که تعیین دقیق این عوامل نیاز به مطالعه های دیگری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between menarche age and body mass index in female adolescent (10-17 yr) of Sabzevar schools in 1390

نویسندگان [English]

  • Zahra Eftekhari yazdi
  • Hasan Abdollahzadeh

چکیده [English]

Background: The purpose of this study was to determine the factors influencing age at menarche in sabzevarian girls, for health policy.
Materials & Methods: In this cross-sectional descriptive –analytical study, we enrolled 400 girls aged 10-17 years, whose menstruation had started during 6 months before the study; and lived in Sabzevar at least for 3 years ago. Data such as demographic information, height and weight of the girls were collected using a checklist, and analyzed in SPSS 11.5 software. Pearson correlation coefficient test was used to determine relationships, and T test for qualitative variables.
Results: The mean age of the participants, age at menarche, weight, height and body mass index (BMI) were 12.88±1.26 years, 15.12 ± 1.53 years, 53 ±10.49 kg, 160.49±0.07 cm, and 20.58 ±3.83 kg/m2, respectively. There was a significant correlation between age at menarche, and height (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Age at menarche
  • body mass index
  • Female adolescent