نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: استفاده‌ی طولانی‌مدت از همودیالیز، منجربه‌تحت تأثیر قرار گرفتن همه‌ی ابعاد وجودی بیماران همودیالیزی و بروز اختلالاتی چون اضطراب در این بیماران می شود. این مطالعه، به‌منظور تعیین تأثیر مدل مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی بر اضطراب بیماران همودیالیزی طراحی و اجرا گردیده‌است.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی نیمه تجربی دو گروهی قبل و بعد است که بر روی35 بیمار همودیالیزی بیمارستان رازی رشت (آزمون) و 35 بیمار همودیالیزی بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی (شاهد)در سال 1390با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف، انجام شده‌است. مداخله بر اساس مدل توانبخشی روانی چند بعدی به‌صورت تیمی و با حضور پزشک، پرستار، روان‌شناس، کارشناس تغذیه، مددجو و خانواده و با در نظر گرفتن ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی هر کدام از بیماران و به‌مدت سه ماه انجام گردیده‌است. ابزار گردآوری شامل پرسش‌نامه‌های دموگرافیک و خودسنجی اضطراب زونگ (SAS) بوده که سه ماه قبل و بعد از مداخله انداره‌گیری شده‌است. سپس داده‌ها با استفاده از نرم افزار 16SPSS و آزمون‌های آماری توصیفی، تی زوجی، تی مستقل، کای دو و فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌است.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها بین میانگین امتیاز اضطراب نمونه‌های پژوهش قبل (972/3 40/48) و بعد از مداخله (331/6 57/42) در گروه آزمون تفاوت معنی‌داری را نشان می‌دهد (001/0 >p).
نتیجه‌گیری: با اجرای مدل مراقبتی توانبخشی روانی چندبعدی، تفاوت معنی‌داری در امتیاز اضطراب بیماران همودیالیزی ایجاد می‌شود، به-طوری‌که اجرای این مدل مراقبتی، با بهبود وضعیت زندگی بیماران همودیالیزی همراه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of multi-dimentional model of psychiatric rehabilitation care on hemodialysis patients anxious

نویسندگان [English]

  • Masoud Fallahi Khosknab
  • Kian Novrozi Tabrizi
  • Soghra Afkand
  • Poriya Reza Soltani

چکیده [English]

Aims: Long-term use of hemodialysis affects all sides of hemodialysis patients and was caused disease and disturbances such as anxiety in them. This study aimed to determine the effect of multi-dimensional model of psychiatric rehabilitation care on anxiety in hemodialysis patients.
Methods: This study is a quasi-experimental study of two groups before and after hemodialysis on 35 patients of Razi hospital in Rasht (test group) and 35 hemodialysis patients from Bandar Anzali martyr Beheshti hospital (control group), in 1390 which were done on sampling method on purpose. Intervention was based psychiatric rehabilitation of multi-dimensional model in the form of a group and with the presence of a physician, nurse, psychologist and nutritionist and comprehensive client and family and with consideration of physical, mental, social and spiritual of patients, was carried out for three months. The tool includes a demographic questionnaire and Zung self-evaluation anxiety (SAS) which were measured three months before and after intervention. Then the data using SPSS 16 software and descriptive statistic, paired t-test, independent t-test, Chi-square and Fisher test were analyzed.
Results: Data analysis between the mean anxiety score of samples before (48/40±3/972) and after the intervention (42/57±6/331) showed significant difference (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • psychiatric rehabilitation
  • rehabilitation of multi
  • dimensional
  • anxiety
  • Hemodialysis