نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: فرسودگی شغلی، پدیده ای چند عاملی و یک موضوع جدی برای بسیاری ازاعضای هیأت علمی است و می تواند باعث بروز بیماری‌های جسمی، روانی و نگرش منفی به فعالیت‌های حرفه‌ای و کاهش بهره‌وری شود. این تحقیق، با هدف بررسی میزان فرسودگی‌ شغلی و عوامل محیط کارِموثر برآن دراعضای هیأت علمی دانشکده‌های پرستاری استان خراسان‌رضوی انجام گرفته‌است.
مواد و روش‌ها: دراین مطالعه توصیفی - تحلیلی، 79 نفر از پرستاران هیأت علمی شاغل درگروه‌های آموزشی دانشکده‌های پرستاری استان‌ خراسان‌رضوی به‌صورت سرشماری انتخاب‌شدند و با استفاده از پرسشنامه‌ی‌استاندارد «ماسلاچ» و پرسشنامه‌ی شاخص‌های کار پرستاری (NWI)، اطلاعات جمع آوری شده و با نرم‌افزارآماری SPSS در سطح 05/0 با آزمون‌های تی مستقل، آنالیز واریانس یک‌طرفه و همبستگی تجزیه و تحلیل گردیدند.
یافته‌ها: 42 نفر (8/56%) از شرکت کنندگان، مرد بودند. 77% شرکت کنندگان در بُعد عدم‌کفایت شخصی و 3/74% در بُعد مسخ شخصیت سطح پایین فرسودگی شغلی و در بُعد خستگی هیجانی 9/68% سطح متوسط نشان دادند. بین جنس و فرسودگی هیجانی، ارتباط معنادار (001/0>P) وجود داشت. ابعاد خستگی هیجانی و مسخ شخصیت با نمره خرده مقیاس‌های محیط کار همبستگی منفی معنادار (05/0>P) داشتند.
نتیجه‌گیری: سطوح بالای خستگی‌ هیجانی، به‌ویژه دراعضای هیأت علمی زن، قابل تأمل می‌باشد و با توجه به ارتباط شاخص‌های محیط کار با فرسودگی شغلی، به نظر می‌رسد این مشکل را می‌توان با افزایش ارتباطات حرفه‌ای، کارگروهی، تخصص‌گرایی و بهبود فیزیکی محیط کار، کنترل نمود و فرسودگی را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey the burnout and its effect in gwork environment factors on nursing faculty members in Khorasan Razavi province in 1391

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mousa Mahdizadeh
  • Abbas Heidari
  • Mohammadreza Ahanchiyan

چکیده [English]

Background: Burnout as multifaceted phenol minions serious issue for many faculty members which, can cause physical and mental diseases. It also can lead to negative attitude to professional activates and reduction of efficacy. This study aimed to assess the level of burnout and its=effect in work environment factors on faculty members of nursing schools in Khorasan Razavi.
Methods: For descriptive analytic study, 79 people were selected among nursing faculty members in the nursing school by census. Data were collected by using standard Maslach burnout and work environment index(NWI questionnaires).Using the SPSS software 11.5 we analyzed data in level of α=0.05by the ANOVA, T test.
Results: finding showed 42 patients (%56.8) of the participants were male. Based on Burnout the lack of personal accomplishment (%77),depersonalization(%74/3) and emotional exhaustion showed medium level(%68.9).Significant relationship was between gender and emotional exhaustion (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • work environment
  • Occupational Burnout
  • FACULTY MEMBERS
  • nursing