نویسندگان

سبزوار، توحید شهر، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، دانشکده تربیت بدنی، دکتر سیدعلیرضا حسینی کاخک

چکیده

زمینه و هدف: لپتین یکی از هورمون های مهم در فرایند متابولیسم چربی و هموستاز انرژی می باشد که اثر یک جلسه تمرین ورزشی بر آن کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر یک جلسه تمرین استقامتی بر میزان پزوتئین و بیان ژن لپتین در موش صحرایی می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، تعداد 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در شرایط استاندارد محیطی نگهداری و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. تمرین شامل دویدن روی تردمیل (شدت 18 متر/ دقیقه، مدت 120 دقیقه) بود. موش ها بلافاصله، دو و 24 ساعت پس از تمرین بیهوش شده، نمونه گیری خون، عضله سولئوس و چربی انجام شد. غلظت لپتین در عضله، چربی و پلاسما اندازه گیری شد. بیان ژن لپتین در بافت ها توسط روش RT-PCR بررسی گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر (Repeated Measures) در سطح معناداری 05/0

یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که در پاسخ به تمرین بیان ژن لپتین در بافت عضله در دو ساعت [ (51 درصد) از 36/10±15/169 به 71/112± 13/349] و 24 ساعت [(48 درصد) از21/8±14/185 به 77/14±01/359 ] و در بافت چربی در 24 ساعت [(49 درصد) از 42/21±69/181 به 80/16±66/361] پس از تمرین افزایش معنادار یافت (05/0>P). اما غلظت لپتین نه در بافت چربی، نه در بافت عضله و نه در پلاسما در هیچ یک از زمان ها تغییر معناداری پیدا نکرد (05/0نتیجه گیری: تمرینات کوتاه مدت ورزشی می تواند بیان ژن لپتین را در بافت عضله و چربی افزایش دهد، البته احتمالاً تمرینات با شدت و حجم بالاتر بتواند موثرتر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring Protein Levels and Leptin Gene Expression in Response to Acute Endurance Exercise in Rats

نویسندگان [English]

  • Mitra Khademosharie
  • Mohammadreza Hamedinia
  • Teyebeh Amiri Parsa
  • Seyed Alireza Hosseini Kakh

چکیده [English]

Background and Purpose: Leptin is one of the most important proteins involved in lipid metabolism and energy homeostasis but the effect of acute exercise on leptin has been less investigated. The purpose of the present study was to investigate the effect of a one-session exercise on tissue concentration and gene expression of leptin in rats.

Methods and Materials: In this experimental study، 24 male Wistar rats were housed in a standard environment، and were randomly divided into two groups (Control and Experimental). The exercise was running on a treadmill for 120 min (18 m/min). Immediately، 2 and 24 hours after exercise the rats anesthetized، blood، fat tissue and soleus were taken. Leptin concentration in the muscular، fat and blood were measured. Also، leptin gene expression was investigated with RT-PCR in tissues. Data were analyzed in SPSS 16 using repeated measures ANOVA (P0.05).

Conclusion: Acute exercise can increase leptin gene expression in muscle and fat tissues. However، exercise with longer duration and higher volume may appear to be more effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leptin; Gene; Exercise; Rat