نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های مفیدی هستندکه اگر به تعداد کافی مورد اسستفاده قرار بگیرند دارای اثرات سلامت بخش خواهند بود. باتوجه به گسترش فزاینده محصولات لبنی صنعتی به جای محصولات سنتی، امکان از دست دادن بسیاری از باکتری های پروبیوتیک وجود دارد. بنابراین ضروری است این باکتری ها را از منابع سنتی شناسایی نموده و در تولید محصولات لبنی استفاده نمود. بنابراین هدف از این تحقیق غربالگری و شناسایی انتروکوک ها از کمه (فراورده لبنی سنتی سبزوار) و بررسی پتانسیل پروبیوتیکی آن ها بود.
مواد وروش‌ها: در این مطالعه نمونه گیری از چهار روستای مختلف انجام شد. سپس نمونه های جمع آوری و برای غربالگری در 5/4pH= قر ار داده شد. توانایی سویه ها ی با قی مانده در pH برابر 4 و غلظت 3/0% نمک صفرا ارزیابی شد. بررسی اثر ضد میکروبی سویه های غربال شده در مقابل پاتوژن های سالمونلا تیفی موریوم و استافیلوکوکوس اورئوس با کمک روش دیسک پلیت سنجیده و در نهایت شناسایی سویه ها با روش PCR و تعین توالی انجام شد.
یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که 3 گونه متفاوت انتروکوک شامل E. faecium ، E. avium و E. faecalis در این فرآورده وجود دارد که دارای پتانسیل قوی پروبیوتیکی هستند به طوری که می توانند مقادیر بالای اسید و نمک صفراوی را تحمل کنند. کد E1 بیش ترین قدرت مقابله با پاتوژن ها را نیز به اثبات رسانید.
نتیجه گیری: این بررسی نشان داد که کمه دارای انتروکوک هایی با پتانسیل پروبیوتیکی مناسب است و می تواند در سایر محصولات لبنی به عنوان مکمل اضافه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Screening, identification and evaluation of probiotic potential of Enterococci in traditional dairy products of Sabzevar

نویسندگان [English]

  • MohammadReza Saeedi Asl
  • Mehdi Hasan shahiyan
  • Sara Rashid
  • Hossein Estiri

چکیده [English]

Background: Probiotics are beneficial microorganisms that will be health effects, if be used in a sufficient amount. Due to the growing use of industry dairy, rather than traditional products, there is the possibility of losing a lot of probiotic bacteria. It is, therefore, essential to identify the bacteria from traditional sources and use them in the production of dairy products. The aim of this study was to screen and identify Enterococci from KAMEH (a traditional dairy product of Sabzevar), and evaluation of their probiotic potential.
Material and Methods: In this study, sampling was carried out from four different villages. For screening, the collected samples were placed in pH 4.5. The remained strains were evaluated in pH 4 and 0.3 % bile salt. Antimicrobial activity of screened strains was analyzed against Salmonella typhimurium and staphylococcus aureus using disc plate method. Finally, the strains were identified by PCR and sequencing techniques.
Results: The results showed that three different species of Enterococci , including E. faecium, E. avium and E. faecalis, exist in KAMEH, which have a strong probiotic potential, such that they can withstand high levels of acid and bile salts . E1 code had most antimicrobial activity.
Conclusion: This study revealed that KAMEH has Enterococci with appropriate probiotic potential, and can be added as a supplement to other dairy products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Staphylococcus aureus
  • Entrococcus
  • Probiotic
  • Salmonella typhimurium
  • KAMEH