نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: آدیپونکتین آدیپوسایتوکینی است که در مقاومت به انسولین و دیابت نقش دارد. هدف تحقیق حاضر مقایسه اثرات دو جلسه متفاوت ورزش در آب بر آدیپونکتین و مقاومت انسولینی در زنان دیابتی نوع دو بود.
مواد و روش‌ها: در یک مطالعه تجربی با طرح تحقیق متقاطع هشت زن دیابتی نوع دو (سن 9/4 ±6/56 سال) به‌طور تصادفی در سه گروه کنترل، تمرین (یک) با حجم پایین (50-45 دقیقه) و تمرین (دو) با حجم متوسط (70-65 دقیقه) قرار گرفتند. خون‌گیری بلافاصله و 24 ساعت بعد از تمرین انجام شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه با اندازه‌گیری مکرر با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (05/0PP). بلافاصله پس از تمرین افزایش معنادار بیشتری در گلوکز در گروه یک در مقایسه با گروه دو مشاهده شد (02/0>P). 24 ساعت پس از تمرین تفاوت معناداری بین سه گروه در گلوکز وجود نداشت (88/0P=). شاخص HOMA-IR در دو گروه تمرینی بلافاصله پس از تمرین به‌طور معناداری نسبت به گروه کنترل افزایش کمتری نشان داد (01/0>P). در 24 ساعت پس از تمرین تفاوت معناداری در شاخص HOMA-IR بین گروه‌ها وجود نداشت (06/0P=).
نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که یک جلسه ورزش کوتاه‌مدت در آب مقاومت به انسولین را بدون ایجاد تغییرات معنادار در آدیپونکتین کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparison of the effects of two aquatic exercise sessions with different duration on adiponectin and insulin resistance in women with type 2 diabetes

نویسندگان [English]

  • Seyyed Alireza Hosseini Kakhk
  • Zahra Attarzadeh
  • AmirHossein Haghighi

چکیده [English]

Background: Adiponectin is an adipocytokine that is hypothesized to be involved in insulin resistance and diabetes. The purpose of this study was to compare the effect of two different single-session aquatic exercises on serum adiponectin and insulin resistance in women with type 2 diabetes.
Materials and methods: In an experimental study with crossover design, eight postmenopausal women with type 2 diabetes (mean age 56.6±4.9 years) were randomly assigned to three groups: control (Con), low duration (LD) exercise (45 – 50 min), and moderate duration (MD) exercise (65-70 min). Blood samples were taken immediately and 24 hours after exercise. Data were analyzed using one-way repeated measures analysis of variance, in SPSS software version 16 (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquatic Exercise
  • Adiponectin
  • Insulin
  • HOMA
  • IR
  • Type II diabetes