نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: جراحی حذف سنگ کلیه از راه پوست (PCNL) درمان کم تهاجمی سنگ‌های کلیه می‌باشد.این روش در بیماران با سابقه جراحی سنگ باز کلیه با توجه به عوارض کمتر ترجیح داده می‌شود. در این مطالعه عارضه خونریزی در بیماران با سابقه عمل با گروه بدون سابقه جراحی مقایسه شده است.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، حذف سنگ کلیه از راه پوست در 73 بیمار (17 بیمار با سابقه جراحی باز کلیه درگروه یک و 56 بیمار بدون سابقه جراحی در گروه 2) طی سال‌های 89 و 90 در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام شد. هماتوکریت بیماران در روز قبل و بعد جراحی، حجم مایع شستشوی به کار رفته حین عمل جراحی و هماتوکریت مایع شستشو به‌عنوان شاخص میزان خونریزی در نظر گرفته شد. اطلاعات با نرم‌افزار SPSS نسخه 15 و تست‌های آماری من ویتنی، آزمون t مستقل و تست پیرسون و با سطح معناداری 05/0>p تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین حجم مایع شستشو در گروه یک 8/14لیتر و در گروه دو 9/7 لیتر بود که تفاوت معناداری دارند (001/0p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of bleeding complication of percutaneous nephrolithotomy in patients with and without previous open nephrolithotomy surgery

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Rahmani
  • Mojtaba Ameli
  • Leyla Gholami Mahtaj
  • Behnam Shakiba
  • Mohammadreza Zanjankhah

چکیده [English]

Background: Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) is less invasive treatment for kidney stones. This technique is preferred in patients with a history of open nephrolithotomy surgery due to fewer side effects. In this study, bleeding complication was compared in patients with and without history of open kidney surgery.
Materials &Methods: In this cross sectional study, PCNL was performed in 73 patients (17 patients with a history of open nephrolithotomy surgery (group 1) and 56 patients without any history of surgery (group 2)) referring to Imam Reza Hospital, Mashhad, between 2010-2011. Serum hematocrit (Hct) before and after surgery, irrigation fluid volume used in operation room, and Hct of irrigation fluid were considered as a measure of bleeding. Obtained data were statistically analyzed in SPSS software, version 15, using independent-sample T-test, Man-Whitney U test and Pearson test. A P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hemorrhage
  • Kidney stones
  • Percutaneous nephrolithotomy