نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: طبق آمارها بخش عمده‌ای از پسماندهای شهری در ایران دفن شده و بخش ناچیزی از این مواد بازیافت می‌شوند در حالی که مدیریت پسماندهای شهری در کشورهای در حال توسعه به سوی تفکیک از مبدأ و بازیافت حرکت کرده است. این تحقیق با هدف برآورد پتانسیل بازیافت پسماندهای شهری قم و سود اقتصادی آن در یک چشم انداز 20 ساله از سال 1385 انجام شده است.
مواد و روش‌ها: این تحقیق یک مطالعه توصیفی مقطعی است. ابتدا میزان بازیافت پسماندهای خشک شهر قم در سالهای 1385 و 1390 بر اساس گزارشات سازمان مدیریت پسماند این شهر برآورد شد. سپس برای ارتقا سطح بازیافت پسماندهای خشک، دو سناریو بازیافت 20 و 60 درصدی در سال‌های 1390 و 1407 محاسبه شده و سود اقتصادی آنها تعیین گردید.
یافته‌ها: میانگین پسماند تولیدی در شهر قم در سال 1390، 718 تن در روز بود. بر اساس این روند تولید، در سال 1407 شاهد تولید 1145 تن در روز پسماند در این شهر خواهیم بود. سود اقتصادی روزانه بازیافت پسماندهای خشک در شهر قم در سال 1390 معادل 15801520 ریال بود. این میزان سود در صورت ارتقا برنامه‌های بازیافت می‌تواند تا میزان 63211640 و 189664400 ریال برای سطوح بازیافت 20 و 60 درصدی افزایش یابد.
نتیجه‌گیری: علی‌رغم پتانسیل بازیافت 21 درصدی پسماندهای خشک در شهر قم، در حال حاضر میزان بازیافت انجام شده در این شهر درحدود 5 درصد می‌باشد. با یک برنامه 10 تا 20 ساله می‌توان میزان سوددهی اقتصادی ناشی از بازیافت را 4 تا 12 برابر افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The 20 years view study of dry waste recycling in Qom and it,s economic benefits

نویسندگان [English]

  • Ehsan Ahmadi
  • Ayyob Rastegar
  • Mehdi Farzadkia
  • Ali Azari

چکیده [English]

Background &Objective: According to the existing documents a major portion of municipal solid wastes in Iran is being land filled and small portion of this material is recycled, while the municipal waste management in developing countries has moved towards source separation and recycling .This research was conducted by the purpose of estimating Qom municipal solid waste recycling potential and cost benefit,s in a 20-year vision since 2006.
Materials & Methods: This Research is a cross-sectional study. Firstly, according to the reports given by waste management organization in Qom city, dry solid waste recycling in 2006 and 2011 was estimated. Then two scenarios consisted of 20 and 60 percents of recycling were estimated to process the solid waste in 2011 and 2028 for enhancing recycling level ,and then cost benefit of them was determined.
Results: The average of produced solid waste was 718 ton per day in Qom city in 2011. Due to this producing process in 1407 we will have 1145 ton solid waste per day in this city. Daily economic benefit of dry solid waste recycling in 2011 was 15801520 Rials. If the recycling programs promotes, this benefit can be increased to 63211640 and 189664400 Rials for 20 to 60%recycling level.
Conclusion: Despite of 21 % potential for dry solid waste recycling in Qom city, nowadays about 5% of this substances are recycling. By upgrading the plan for 10 to 20 years, amount of economic benefit can be increased to 4 to 12 times.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solid waste
  • recycle
  • cost benefit
  • Qom city