نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: گسترش و استفاده روزافزون کامپیوتر در تمامی عرصه‌های صنعتی و اجتماعی باعث افزایش چشمگیر اختلالات اسکلتی عضلانی در اندام‌های فوقانی شده است. هدف از این مطالعه تعیین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی اندام های فوقانی، ارزیابی ریسک ابتلا به آنها و ارتباط آنها با ویژگی‌های دموگرافیک در میان کاربران رایانه یک شرکت برق می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، به صورت مقطعی ، تمام کاربران رایانه شاغل در واحدهای اداری (60 نفر) یک شرکت برق که در سال 1390 دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، انتخاب شدند. در این مطالعه از پرسشنامه نوردیک و روش RULA استفاده گردید. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS13 و با آزمون‌های آماری Chi-Square و Independent Sample T- test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج به‌دست آمده از پرسشنامه مشخص نمود که بیشترین نارحتی در یک سال گذشته به ترتیب مربوط به کمر (80 درصد)، گردن (3/73 درصد)، مچ/ دست (3/73 درصد) و شانه‌ (7/46 درصد) بوده است. بین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در ناحیه کمر با متغیرهای سن، قد و سابقه کار ارتباط معناداری وجود دارد (05/0>p). لذا نتایج روش رولا نشان داد که 3/73 درصد از کاربران رایانه از نظر پوسچر کاری در معرض ریسک متوسط، 7/6 درصد در ریسک بالا و 20 درصد در ریسک خیلی بالا قرار دارند.
نتیجه‌گیری: کاربران رایانه در سطح ریسک متوسط تا بسیار بالا بوده و در نتیجه باید بر طبق سطح الویت اقدام اصلاحی تعیین شده، مداخله ارگونومیک و تغییرات متناسب با شرایط کاری انجام گیرد. در جهت پیشگیری از اختلالات و اثربخشی بیشتر، آموزش‌های ارگونومی کار بار رایانه به پرسنل داده شد و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Risk Assessment of Computer Users’ Upper Musculoskeletal limbs Disorders in a Power Company by means of RULA Method and NMQ in 1390

نویسندگان [English]

  • Hossein Amjad Sardrodi
  • Vali Sarsangi
  • Mohammad Normohammadi
  • Esmaeil Zarei
  • Ali Dormohammadi
  • Mehdi Asghari

چکیده [English]

Background and aims: Development and rapid increase of computer usage in all aspects of industry and society has been caused remarkable increase in musculoskeletal disorders of upper limbs. So, this study was conducted to determine the prevalence of upper musculoskeletal limbs disorders, to assess potential risk to them and their relations with demographic characteristics among computer users of a power company`s Computer Users.
Materials and Methods: In this cross sectional and descriptive - analytic study, all computer users who worked in official units (60 people) of a power company that had entry criteria were chosen in 1390. In this study, Nordic questionnaire and RULA method were used. Data gathering was analyzed by applying SPSS13 software, statistical tests, Chi-Square and Independent Sample T- test.
Results: The results of the questionnaire revealed that the most pain was related to back (80.00%), neck (73.30%), arms/ wrists (73.30%), and shoulder (46.70%) respectively, in past year. There was also significant relation between the outbreak of back musculoskeletal disorders with age variations, job experience, and users` length (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Musculoskeletal disorders
  • Computer users
  • Nordic questionnaire
  • RULA