نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف : در یک دهه گذشته فعالیت های مربوط به جمع آوری و تصفیه فاضلاب، در نقاط مختلف کشور که دارای شرایط اقلیمی متفاوتی هستند توسعه قابل توجهی داشته است . در این راستا، انتخاب راهکاری مناسب از لحاظ فنی و اقتصادی برای تصفیه فاضلاب قابل توجه است . یکی از روش های بومی و ارزان قیمت تصفیه، استفاده از سیستم زمین و گیاه است .هدف از این مطالعه تعیین کارایی خاک منطقه اهواز و گیاه وتی‏ور در کاهش نهایی بارآلی از فاضلاب تصفیه شده شهری می‏باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه پایلوتی شامل سه عدد لایسیمتر در محل تصفیه‏خانه فاضلاب غرب اهواز نصب گردید . در سه لایسیمتر مورد استفاده به ترتیب ، اول ، خاک منطقه ، دوم ، خاک منطقه همراه با گیاه وتی‏ور و لایسیمتر و سوم چیدمان مصنوعی خاک(خاک منطقه، ماسه سیلیس(1-5/0میلی‏متر) و شن(30-15 میلی‏متر) استفاده گردید. پساب از خروجی حوضچه ته‏نشینی ثانویه توسط پمپ با سه نرخ فیلتراسیون 2/0، 6/0، 1 میلی‏لیتر در دقیقه با سه بار تکرار در هر سرعت به سیستم انتقال و نمونه‏برداری از ورودی و خروجی صورت گرفت.
یافته ها: میانگین بازدهی حذف BOD5 و COD خروجی از سه لایسیمتر خاک منطقه با رویش گیاه وتی‏ور، خاک منطقه بدون رویش گیاه و چیدمان مصنوعی برای نرخ فیلتراسیون 2/0 به ترتیب27/73و39/68، 91/58 و 34/50، 62/37و9/35 درصد و نرخ فیلتراسیون 6/0 به ترتیب 47/49و97/41، 16/43و31/28، 68/33و55/25 درصد و نرخ فیلتراسیون 1 به ترتیب 44/26و44/31، 95/19و81/17، 06/12و79/14 درصد بدست آمد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بهترین میزان درصد حذف را لایسیمتر خاک منطقه با رویش گیاه وتی‏ور با نرخ فیلتراسیون 2/0 دارا بوده است. براساس نتایج حاصل، سیستم گیاه - زمین می‏تواند پساب تصفیه‏خانه های فاضلاب را با شرایط استاندارد تخلیه پساب به محیط منطبق سازد، لذا در صورت وجود زمین کافی و دردسترس ، گزینه‏ای اقتصادی با کاربری آسان برای تصفیه تکمیلی فاضلاب ها است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance of a land treatment system and vetiver plant for advanced treatment of ahvazwest Municipal wastewater treatment plant effluent

نویسندگان [English]

  • Amir Masoud Afshar
  • Alireza Jafarnejadi
  • Afshin Takdastan
  • Nematollah Jafarzadeh Haghighi fard
  • Maruam Torabi fard

چکیده [English]

Background: During the last decades efforts related to waste water treatment, has improved significantly in Different places of our country with various climate conditions.
To reach this aim using systems are considered that have appropriate applications technically and economically . One of the low cost and native options is using Land-plant system for advanced waste water treatment. The aim of this study was determination of efficiency of local soil of Ahvaz and vetiver plant tothe final reduce the organic load from Municipal wastewater treatment .
Materials and Methods: In order to, a pilot including three Lysimeter swere installed in Ahvaz West wastewater treatment plant. ThreeLysimeter were utilized that local soil was used in one of them, local soil with vetiver plant were used in the other one and soil artificial arrangement (local soil, silica sand (0.5-1mm), sand (15-30mm) was used in third Lysimeter. The effluent was transferred from Secondary settling outlet by pump for system that slow current in three filtration rate of 0.2, 0.6, 1 ml/min and three replication in each rate was used.
Results: The average removal efficiency of BOD5 and COD output from three Lysimeter local soil with vetiver plant, local soil without vetiver plant and soil artificial arrangement for filtration rate of 0.2 ml/min were;73.27% ,68.39%,58.91% ,50.34%, 37.62% and 35.9%.For filtration rate of 0.6 ml/min were;49.47%,41.97%, 43.16, 28.31%, 33/68% and 25/55%.For filtration rate of 0.6ml/min; 26.44%,31.44%, 19.95,17.81%, 12.06% and 14.79%, respectively.
Conclusion: The results from this study showed that the best removing percent was assigned to local soil with vetiver plant lysimeter in 0.2 ml/min current. Based on the results of this study, it can be concluded that a land- plant system as advanced treatment had the ability to meet effluent discharge permit limits and was an economical replacement for stabilization ponds and mechanical treatment options.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land treatment
  • Vetiver plant
  • Advanced treatment
  • Lysimeter