نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بیمارستان یک محیط پرخطر برای رویداد و انتقال سل می باشد. هدف از انجام این مطا لعه ارزیابی شیوع سل نهفته و تعیین یافته های رادیوگرافی قفسه سینه در کارکنان بهداشتی بیمارستان سول اکرم (ص) با و بدون سل نهفته تشخیص داده شده با آزمون توبرکولین بوده است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی در بیمارستان رسول اکرم شهر تهران در سال 1390 انجام شد. برای صد نفر از کارکنان بهداشتی تست پوستی توبرکولین و رادیوگرافی قفسه سینه درخواست شد و نتایج آن به صورت یافته های زیر: ندول کلسیفیه، ضایعات فیبروتیک، آدنوپاتی ناف ریه، توبرکولوما، پلورال افیوژن، و میلیاری گزارش گردید. از آزمون کای دو برای مقایسه یافته ها در دو گروه با یا بدون سل نهفته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار اماری SPSS16.0 استفاده شد.
یافته‌ها: صد نفر از کارکنان بهداشتی تحت مطالعه قرار گرفتند، تست پوستی توبرکولین در 49 نفر (49 درصد) مثبت بوده است. بین وجود یا عدم وجود سل نهفته در کارکنان بهداشتی و جنسیت ارتباط معناداری وجود نداشت (8/0=P) نفر (9 درصد) از کارکنان یافته های غیر نرمال در رادیوگرافی قفسه سینه داشتند که از نظر آماری تفاوت معناداری در دو گروه با یا بدون سل نهفته نداشت (5/0P=).
نتیجه‌گیری: در این مطالعه نشان داده شد علی رغم این که نزدیک به نیمی از کارکنان بهداشتی تست مثبت پوستی داشتند اما 9 درصد آنها رادیوگرافی غیر طبیعی به نفع سل نهفته داشتند، که برای بررسی دقیق‌تر و شروع دارو برای پیشگیری از سل فعال، نیاز به انجام تستهای با ویژگی بالاتر مانند ارزیابی کوانتی فرون سرم و سی‌تی‌اسکن ریه باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of chest X-ray findings in health care workers with and without latent tuberculosis infection in Rasool Akram hospital

نویسندگان [English]

  • Mahshid Talebi Taher
  • Seyyed Ali Javad Mosavi
  • Navid Rahmati

چکیده [English]

Background: Hospitals are hazardous environments for the emergence and transmission of tuberculosis. This study was carried out to evaluate the prevalence of latent tuberculosis infection (LTBI) and chest X-ray findings in health care workers (HCWs) with and without LTBI.
Materials and Methods: A cross sectional survey was conducted in Rasool Akram hospital, Tehran, Iran. One hundred HCWs were tuberculin skin tested to measure LTBI and were asked for Chest X-ray to detect any lesions compatible with active or latent tuberculosis in two groups with and without LTBI. Chest x-ray findings were reported as: calcified nodule, fibrotic lesions, hilar adenopathy, tuberculoma, pleural effusion, and miliary. Statistical significances were analyzed by Chi-squared test. The obtained data were analyzed by SPSS version 16 software.
Results: A total of 100 HCWs were included in our study. Tuberculin skin test (TST) was positive in 49 (49%) cases. There was no significant difference between sex and positive tuberculin skin test. Abnormal findings in chest radiography were reported in 9 (9%) cases. There was no significant difference between LTBI and gender (P=0.8). There was no significant difference between chest x-ray findings and LTBI (P=0.5).
Conclusion: Although nearly half of participants had positive tuberculin skin test, chest abnormality was reported only in nine percent. Specific tests and imaging such as QuantiFERON and chest CT scan seems to be more effective for latent tuberculosis diagnosis than TST among HCWs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Latent tuberculosis infection
  • Health care workers
  • Chest X
  • ray