نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: اخیراً تحریک با فرکانس پایین (LFS) به عنوان یکی از راه‌های ضد تشنجی در مورد سندرم‌های صرعی مقاوم به درمان از جمله صرع لوب گیجگاهی پیشنهاد شده است. تا کنون در اکثر مطالعات بالینی و تحقیقاتی ناحیه هدف برای اعمال LFS همان ناحیه کانون تشنج بوده است. با توجه به نقش ناحیه شکنج دندانه‌دار در گسترش تشنجات سیستم لیمبیک، در این مطالعه تأثیر اعمال LFS به شکج دندانه‌دار بر تشنجات ناشی از کیندلینگ آمیگدال مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ‌ها: برای ایجاد کیندلینگ، در موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار با استفاده از دستگاه استریوتاکسی یک الکترود سه قطبی در ناحیه قاعده‌ای - جانبی آمیگدال سمت راست و یک الکترود دو قطبی در ناحیه شکنج دندانه‌دار در همان طرف قرار داده شد. پس از یک دوره بهبودی ده روزه، حیوانات در دو گروه قرار گرفتند. حیوانات گروه کیندل (6=n)، تحریکات کیندلینگ را به صورت روزانه دریافت می‌کردند تا زمانی که مرحله 5 تشنج را نشان دهند. در حیوانات گروه کیندل+LFS (6=n) روزانه یک دقیقه پس از پایان تحریکات کیندلینگ، تحریکات LFS به ناحیه شکنج دندانه‌دار اعمال می‌شد. تأثیر LFS بر مراحل رفتاری تشنج‌ها و مدت زمان امواج تخلیه متعاقب در دو گروه با استفاده از آزمون ناپارامتری Kruskall Walllis و آزمون ANOVA دو طرفه از نوع Repeated Measures با هم مقایسه گردید و 05/0>p به عنوان حداقل سطح معنی دار بودن در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: مدت زمان لازم برای کیندل شدن حیوانات گره کیندل 12 روز بود، اما حیوانات گروه کیندل+LFS پس از گذشت 12 روز فقط تا مرحله 2 تشنج رسیدند. اعمال تحریکات LFS در مقایسه با گروه کیندل، به طور معنی‌داری از پیشرفت مراحل رفتاری تشنج و افزایش مدت زمان امواج تخلیه متعاقب در طی روند کیندلینگ جلوگیری کرد.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که اعمال LFS به ناحیه شکنج دندانه‌دار می‌تواند یک راه مؤثر برای کنترل تشنجات ناشی از کیندلینگ باشد و شواهد بیشتری فراهم می‌کند که نشان می‌دهد علاوه بر کانون تشنج، اعمال LFS به نواحی دخیل در انتشار تشنج نیز می‌تواند اثر ضدتشنجی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of low frequency electrical stimulation of dentate gyrus on amygdala kindling acquisition in rats

نویسندگان [English]

  • Amir Shojaee
  • Vahid Sheybani
  • Khadijeh Esmaeel pour
  • Yaser Masoumi
  • Seyyed Javad Mirnajafizadeh

چکیده [English]

Background: Low frequency stimulation (LFS) has been recently suggested as an antiepileptic method in treating the drug-resistant epileptic syndromes such as temporal lobe epilepsy. So far, in the most clinical and experimental studies, LFS has been applied to the seizure focus itself. Considering the role of dentate gyrus in spreading of the limbic seizures, in the present study the effect of LFS of dentate gyrus on amygdala kindling-induced seizures was investigated.
Materials and methods: To kindle the animals, using stereotaxic instrument, a tripolar electrode was inserted into right basolateral area of amygdala and a bipolar electrode was ipsilaterally placed in dentate gyrus of male Wistar rats. After a 10 days recovery period, animals divided into two groups. The animals of kindled group were received daily electrical stimulations. In kindled+LFS group, LFS was delivered to dentate gyrus 1 min after cessation of amygdala kindling stimulation. The maximum seizure stage and duration of afterdischarges were evaluated after kindling stimulation. The effect of LFS on behavioral seizure stages and afterdischarges was compared using Kruskall Wallis and repeated measures 2-way AVOVA. A P value less than 0.05 was considered as significant level.
Results: The required time to achieve a stage 5 seizure was 12 days in kindled group animals. However, animals of kindled+LFS group did not show more than stage 2 seizure following 12 days of stimulation. LFS of dentate gyrus significantly prevented the increment of behavioral seizure stages and afterdischarge duration in kindled-LFS group compared with kindled group.
Conclusion: The results of this study demonstrated that application of LFS in the dentate gyrus can be an effective therapeutic method for controlling the amygdala kindling-induced seizures. Furthermore, this study provide further evidences showing LFS of brain areas involved in spreading the seizures, other than seizure focus can have anticonvulsant affect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seizure
  • Low frequency stimulation
  • Dentate gyrus
  • Amygdala