نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: پره اکلامپسی علت عمده مرگ و ناتوانی مادری و جنینی نوزادی در سراسر جهان است. بنابراین تهدید جدّی برای سلامت مادران باردار می‌باشد. شغل همسر یکی از علل ایجادکننده پره اکلامپسی که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط شغل همسر و بروز پره اکلامپسی در زنان باردار شهر تهران انجام گردید.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع تحلیلی- گذشته‌نگر می‌باشد. تحقیق برروی 195 زن باردار (65 نفر مبتلا به پره اکلامپسی و 130 نفر سالم) مراجعه کننده به بیمارستان‌های منتخب شهر تهران در سال 1390 انجام گرفت. از بین بیمارستان‌های شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران، 4 بیمارستان مرجع به صورت غیرتصادفی و مبتنی بر هدف، انتخاب گردید. با توجه به آمار مراجعین بخش مراقبت پره‌ناتال و زایمان، به هر بیمارستان سهمیه‌ای داده شد. زنانی که خصوصیات واحدهای پژوهش را داشتند، پرسشنامه و چک لیست به روش مصاحبه و مشاهده پرونده تکمیل کردند. زنان براساس چهار گروه شغل همسر (کارگر، کارمند، بیکار و آزاد) بررسی شدند. جهت کنترل عوامل مخدوش کننده، نمونه‌ها به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای متغیرهای کمی از آزمون تی‌مستقل و برای متغیرهای کیفی از آزمون کای‌دو استفاده شد. از آمارِ OR جهت بیان نسبت شانس بعضی از متغیرها در بروز پره اکلامپسی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل های آماری از نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده گردید. Pکمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد بین شغل همسر و پره‌اکلامپسی ارتباط آماری معناداری وجود دارد (01/0P=). در گروه مبتلا به پره اکلامپسی درصد افراد کارگر نسبت به گروه سالم بیشتر بود. همچنین در گروه سالم درصد افراد با شغل آزاد نسبت به گروه مبتلا به پره اکلامپسی بیشتر بود.
نتیجه‌گیری: شغل همسر با بروز پره اکلامپسی ارتباط دارد. شیوع پره اکلامپسی در خانواده افراد کارگر بیشتر از خانواده افراد کارمند و شغل آزاد است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Relationship between Husband\'s Occupation and Preeclampsia in Pregnant Women Admitted to Selected Hospitals in Tehran, 2011

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Nahidi
  • Roya Gholami

چکیده [English]

Background& Purpose: Preeclampsia is a significant threat to public health and the leading cause of maternal and fetal death and disability worldwide. Its incidence is between 5 to 12 percent in Iran, which has many causes.Husband’s occupation is one of these factors that has not been considered till now. This study was performed to determine the effect of husband’s occupation on preeclampsia in pregnant women in Tehran.
Materials & Methods: This is a retrospective study with a total case of 195 pregnant women (65 women with preeclampsia and 130 controls) admitted to selected hospitals in Tehran, 2011. Among the hospitals with higher number of deliveriesin the north, south, east, west and central of Tehran, 4 reference hospitals wereselected based onobjectiveand non-randomized methodand given referrals for prenatal care and delivery; every hospital was given a quota. Data collecting tools were questionnaire and checklist that were filled by interview with qualified women and their cases. Women were divided into worker, employee, unemployed and self employed groups. Confounding factors were controlledthrough randomizing. We used independent t test for quantitative variables and chi-square test for relationships between categorical variables. Odds ratio was used to show the statistics relationship between some variables and preeclampsia.All data analysiswas performed bySPSSversion 18.
Results: The results of this study showed that there is a statistically significant association between husband’s occupationand preeclampsia (P=0.01). In preeclamptic group, the worker husbands and in healthy group the self employed husbands were the most.
Conclusion: It seems that husband’s occupation is related to preeclampsia and the incidence of preeclampsia in worker’s family is more than families that are employee and self-employed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preeclampsia
  • husband’s occupation
  • pregnancy