نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: شیوع خرخر در کودکان قابل توجه بوده و یکی از مهم‌ترین دلایل اختلالات خواب در آنان است و گمان می‌رود با رشد آنان در ارتباط باشد. لذا هدف از این مطالعه تعیین ارتباط خرخر با رشد قدی و وزنی کودکان است.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه که به‌صورت مورد شاهدی صورت گرفته، 100 کودک مبتلا به خرخر (65 پسر، 35 دختر) و 100 کودک طبیعی (40 پسر، 60 دختر) به روش نمونه‌گیری در دسترس مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه استاندارد Berlin و هم چنین استفاده از صدک قدی و وزنی بود. داده‌ها توسط روش مصاحبه سازمان یافته از والدین کودکان گردآوری شد و در نهایت توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 18 در سطح معنی داری کمتر از 05/0 تحلیل شد.
نتایج: میانگین و انحراف معیار سنی، وزنی و قدی کودکان مورد مطالعه به ترتیب 93/2±81/6 سال، 56/11±39/25 کیلوگرم و 01/20±11/116 سانتیمتر بود. نتایج نشان داد ارتباط معناداری مابین صدک وزنی کودکان بالای 7 سال با خرخر وجود داشت (024/0p=). همچنین شدت خرخر با وزن ارتباط معناداری را نشان داد (047/0p=). از نظر رشد قدی، تفاوت معناداری بین کودکان گروه شاهد و مورد، مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: این مطالعه اهمیت اختلالات خواب خصوصاً خرخر و اختلالات رشدی را نشان می‌دهد. اهمیت دادن به این موضوعات موجب آگاهی والدین و همکاران در جهت تشخیص و درمان به موقع اختلالات خواب خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between snoring with height and weight growth in 2-12-year-old children of Qom

نویسندگان [English]

  • Siyamak Mohebbi
  • Mohammad Vakil Ali Abadi
  • Abolfazl Mozaffari
  • Parham Khoshdani Farahani

چکیده [English]

Background: Snoring is a common factor of sleep disturbances in children, and may influence their growth. This study aimed to assess the relationship between snoring with height and weight growth in 2-12-year-old children of Qom.
Materials and Methods: In this case-control study, 100 children with snoring (65 boys, 35 girls) and 100 normal children (40 boys, 60 girls) were selected and analyzed. Data were collected from parents of children by filling out Berlin questionnaire and percentile of Height and Weight. The data were analyzed in SPSS version 18 and P value below than 0.05 was considered significant.
Results: The mean (SD) age, weight and height of studied children were 6.81 (±2.93) years, 25.39 (±11.56) kilograms and 116.11 (±20.01) 35% centimeters, respectively. There was significant correlation between weight percentile and snoring in children above 7 years old (p=0.024). Also there was a significant correlation between severity of snoring and weight (p=0.047). There was no significant difference between snoring and height in case and control children.
Conclusion: This study shows the relationship between sleep disturbances, especially snoring, and growth disorders. Informing of parents and physician about this issue may help early diagnosis and treatment of sleep disturbances in children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Snoring
  • sleep disturbances
  • Children