نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: ویروس لنفوتروپیک سلولT انسانی (HTLV-I) عامل دو بیماری مهم لوسمی ـ لنفومای سلول T بالغین و بیماری پاراپارزی اسپاستیک تروپیکال ـ میلوپاتی همراه با HTLV-I یا HAM/TSP می‌باشد. یکی از راه‌های انتقال آن تزریق خون می‌باشد که با توجه به قرار داشتن شهر سبزوار در منطقه آندمیک این ویروس، تعیین فراوانی آلودگی به این ویروس در اهداکنندگان خون این شهر ضروری می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در یک مطالعه توصیفی- مقطعی کلیه اهداکنندگان خون پایگاه سبزوار در سال‌های 1386 و 1387 مورد بررسی قرار گرفتند و افرادی که به روش الایزا و تأیید با آزمایش وسترن بلات از نظر آلودگی به HTLV-I سرم مثبت بودند به‌عنوان افراد مبتلا به عفونت و گروهی از اهداکنندگان سالم جهت مقایسه در نظر گرفته شدند. یافته‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS17 و آزمون کای دو و T-Test آنالیز شدند.
یافته‌ها: دربازه زمانی مطالعه تعداد 56 اهداکننده براساس پاسخ نهایی وسترن بلات، آلوده به ویروس HTLV-I تشخیص داده شدند. 44 نفر (6/78 درصد) از مبتلایان به عفونتHTLV-1 مرد و 12 نفر (4/21 درصد) زن بودند و میانگین سنی آنها 02/10±27/40 بود. به‌طور کلی شیوع عفونت در این مطالعه 26/0 درصد برآورد شد. همچنین بین متغیرهای سن، وضعیت تأهل، دفعات اهدای خون و سطح تحصیلات با مثبت بودن آزمون اختلاف معنادار وجود داشت.
نتیجه‌گیری: با توجه به فراوانی کمتر آلودگی در اهداکنندگان مستمرخون، افراد با سن پایین‌تر و در اهداکنندگان با تحصیلات بالاتر، سازمان انتقال خون باید در جذب و حفظ و آموزش جوانان اهداکننده مستمر دارای تحصیلات بالاتر تأکید بیشتری داشته باشد.

عنوان مقاله [English]

Seroepidemiology of HTLV infection in Sabzevar blood donors from 2007 to 2008

نویسندگان [English]

  • Mohammadtaghi Shakeri
  • Mohammad Sadegh Marvi
  • Hamidreza SafaBakhsh
  • Parastoo Jamili
  • Reyhaneh Bazargani

چکیده [English]

Background: Human T-lymphotropic virus (HTLV), a retrovirus, is the causative agent of adult T-lymphocytic leukemia (ATL) and tropical spastic paraparesia (TSP). HTLV-1 is transmitted mainly through blood transfusion. Sabzevar is an endemic region for HTLV infection; hence it is essential to detect the prevalence of HTLV1/2 infection in the blood donors of this city.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, blood samples of all donors referring to Sabzevar Blood Transfusion Center from 2007 to 2008 were screened for HTLV infection using ELISA, and positive samples were confirmed by western blotting. Data were analyzed in SPSS software version 17.0 using Chi squared and Student's t-test.
Results: The results showed that 56 of donors (44 male: 78.6% and 12 female: 21.4%) were infected to HTLV, with average age 40.27±10.02. The prevalence of HTLV infection among all donors was 0.26%. There was a significant correlation between age, marital status, times of blood donation and educational levels and HTLV infection.
Conclusions: Regarding lower rate of infection among younger and regular blood donors and donors with higher educational levels, it should be considered to select donors from this population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HTLV
  • 1
  • Blood donors
  • Seroepidemiology
  • sabzevar