نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: تعداد روزهای بستری بیماران از موضوعاتی است که از ضرورت و اهمیت بالایی برای مدیریت بیمارستان ها و همچنین برای بیماران و خانواده آنها برخوردار می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع و کمبود تحقیقات مشابه در این زمینه، تحقیق حاضر به منظور مدل‌بندی تعداد روزهای بستری بیماران MI بیمارستان واسعی سبزوار و بررسی عوامل مؤثر بر آن انجام شده است.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی بوده که در جهت مدل‌بندی تعداد روزهای بستری بیمارانMI بستری شده در بیمارستان واسعی سبزوار در نیمسال اول 1391 انجام شده است. تعداد 201 نفر با استفاده از روش سرشماری وارد این تحقیق شدند و مقادیر تعداد روزهای بستری آنها به‌عنوان متغیر پاسخ و مقادیر جنسیت، سن و محل سکونت بیماران مورد نظر به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش پیشرفته و جدید مدل رگرسیونپواسن تعمیم یافته بریده شده در صفر و نرم‌افزار SAS9.2 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج به‌دست آمده از این تحقیق نشان داد که میانگین مدت اقامت بیماران MI بیمارستان واسعی 876/4 روز می باشد. همچنین یافته‌های این مطالعه نشان داد که به ازای یک سال افزایش در سن بیمار، مدت اقامت بیمار به طور متوسط یک روز کاهش می‌یابد. همچنین مدل های رگرسیونی متوسط تعداد روزهای بستری بیماران زن را کمتر از بیماران مرد و نیز بیماران ساکن شهر را کمتر از بیماران ساکن روستا پیش‌بینی می‌کنند.
نتیجه‌گیری: در مقاله حاضر، یک مدل آماری مناسب برای تبیین و مدل‌بندی مقادیر مربوط به تعداد روزهای بستری بیماران بدست آمد که با توجه به متفاوت بودن مقادیر آن در بخش ها و بیمارستان های مختلف، بکارگیری این مدل‌های پیشرفته آماری در سایر بیمارستان‌ها و شهرها توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effective Factors on the number of hospitalization days for MI patients in Vasei hospital of Sabzevar in 2012 using regression models

نویسندگان [English]

  • Ribah Adnan
  • Adeleh Hashemi fard
  • Seyyed Ehsan Saffari

چکیده [English]

Background: The number of hospitalization days is an important issue for the hospital managers, patients and their families. Regarding to the importance of this issue and few similar researches, this study aimed to model the number of hospitalization days for myocardial infarction (MI) patients admitted in Vasei hospital of Sabzevar, and to investigate its effective factors.
Material and Methods: This descriptive-analytical study was performed to model the number of hospitalization days for myocardial infarction (MI) patients admitted in Vasei hospital of Sabzevar, in 2012. By using census method, 201 patients were entered to this study and the value of the length of hospitalization as the response variable, and the value of gender, age and residence location of the patients as the independent variables are considered. The data were analyzed using an advanced and new model, zero-truncated generalized poisson regression model, and SAS9.2 software.
Results: The results showed that the average length of hospitalization of MI patients was 4.876 days in Vasei hospital. Also, it was found that one year increase in age was related to one day increase in hospitalization of the MI patients. Moreover, the regression models predicted that the average length of hospitalization for female patients was less than male patients, and the average length of hospitalization for the urban residence patients was less than those of rural residence.
Conclusions: In this study, a suitable statistical method for analyzing and modeling of hospitalization days was obtained. Because of differences in hospitalization days in different units of hospitals, use of these advanced statistical models is proposed for another hospitals and cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hospitalization days
  • Regression
  • Generalized Poisson
  • Truncated at Zero Model