نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: در کارکردهای نوین نظام های سلامتی، همواره عدالت و نیل به آن در تمامی ابعاد سلامتی یکی از محورهای اصلی بوده است. نابرابری در هزینه های سلامتی و خوراکی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر سلامتی خانوارها، از دیگر ابعاد بحث نابرابری می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت توزیع هزینه‌های بهداشتی- درمانی و خوراکی خانوارهای شهری و روستایی کشور طی دوره 1377 تا 1388 بوده است.
مواد و روش‌ها: داده‌های هزینه‌های مصرفی خانوارهای شهری و روستایی کشور از گزارش‌های هزینه- درآمد خانوار، مرکز آمار ایران جمع‌آوری و در قالب ضریب جینی و آزمون‌های آماری مرتبط تحلیل شده‌اند.
یافته‌ها: ضریب جینی هزینه‌های خوراکی خانوارهای روستایی در سال 1377 معادل 13/0 و در سال 1388 معادل 13/0 و برای هزینه‌های سلامتی به‌ترتیب برابر با 28/0 و 22/0 برای دو سال مذکور می‌باشد. در مورد خانوارهای شهری ضریب جینی هزینه‌های خوراکی در سال 1377 برابر با 11/0 و در سال 1388 برابر با 21/0 برای هزینه‌های بهداشتی- درمانی این مقادیر برای دو سال مذکور برابر با 18/0 و 14/0 بوده است. کلیه این مقادیر بر حسب قیمت ثابت برای خانوارهای فوق‌الذکر محاسبه شده‌اند.
نتیجه‌گیری: به‌طور کلی وضعیت توزیع هزینه های بهداشتی- درمانی و خوراکی برای خانوارهای شهری و روستایی کشور نسبتاً مطلوب بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Inequality in health and food expenditure, study of Iranian urban and rural households

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadiyan
  • Alireza Ghorbani
  • Hesam Ghiyasvand
  • Seyran Naghdi

چکیده [English]

Background and Purpose: Inequality in health is a challenging issue in developed and developing countries. In modern health care system, the justiceand attainment to it in all aspectsof health is a principal affair. The inequality in health care and food expenditure is one of the influential factors on household’s health status.This articleexamined the distribution of rural and urban health and food expenditure by using Gini coefficient from1998 to 2009.
Methods and Material: All data has been collected from Iranian Households Income- Expenditure Report which published by Iranian Statistics Center annually, thenwereanalyzed by DASP package 2 in STATA10 environment.
Results: The Gini coefficient calculated 0.13 and 0.28 for rural food expenditure and 0.13 and 0.22 for rural health expenditure in 1998 and 2009 respectively. Also these calculations were 0.11 and 0.21 for urban food expenditure and 0.18 And 0.14 for urban health expenditure in 1998 and 2009 respectively. All calculations were based on constant price.
Conclusion: The distribution of health and food expenditure wasfavorable relativelyfor both rural and urban households.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food Expenditures
  • Healthcare Expenditures
  • Gini Coefficient
  • Urban Households
  • Rural Households