نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: مرفین دارای اثرات دوگانه ضددردی و پردردی است که در مگس سرکه دیده شده‌است. از طرفی تجویز مکرر آن باعث ایجاد تحمل به مرفین در پستانداران می‌گردد. تحقیق حاضر به بررسی بروز تحمل به مرفین و اثرات اوسلتامیویر (مهارکننده سیگنالینگ Gs پروتئین ها) در ایجاد تحمل و همچنین پردردی ناشی از غلظت‌های ناچیز مرفین در مگس سرکه، می‌پردازد.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش لارو سن 3 و مگس بالغ تیپ وحشی بکار گرفته شد. به منظور بررسی اثر اوسلتامیویر بر پردردی ناشی از غلظت‌های ناچیز مرفین، اوسلتامیویر (mg/l 2/0) و مرفین با غلظت ناچیز به محیط کشت مگس سرکه اضافه شده و پاسخ لارو و بالغ مگس (n≥7) به درد حرارتی به روش Hot plate (47°C) و درد شیمیایی ایجاد شده به وسیله کپسایسین و اسیداستیک 40% ثبت شد. برای ارزیابی تحمل زایی به مرفین، میزان احساس درد حرارتی لارو با تکرار تجویز مرفین mg/l 1/0 و سنجش اثرات ضددردی مرفین mg/l 01/0 ارزیابی و در بالغین، آزمون مشابهی، با غلظت‌های mg/l 200 و 300 مرفین انجام شد، همچنین برای بررسی مکانیسم تحمل به مرفین، آزمون با تجویز اوسلتامیویر انجام شد.
یافته‌ها: در مگس سرکه، تحمل زایی به اثرات ضددردی مرفین مشابه پستانداران رخ می‌دهد. نتایج نشان داد که تجویز مکرر مرفین، اثرات ضددردی دارو را در حشره کاهش داد (p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Oseltamivir on hyperalgesia induced by low concentrations of morphine and morphine tolerance in Drosophila melanogaster

نویسندگان [English]

  • Masoud Fereydoni
  • Maliheh Eskandari
  • Ali Moghimi

چکیده [English]

Introduction: Morphine has been known as a drug with different paradoxical effects, analgesic and hyperalgesic. On the other hand, repeated morphine administration, induces morphine tolerance in mammals. The aim of recent study is investigating tolerance to morphine in Drosophila melanogaster and the effect of Oseltamivir (an inhibitor of G2 receptors) on hyperalgesia induced by low concentrations of morphine and morphine tolerance.
Materials and methods: In this study, stage 3 of larvae and adult state of wild Drosophila melanogaster were used. For evaluating the effect of Oseltamivir on hyperalgesic effect of low concentration Morphine, Oseltamivir (0.2 mg/l) and low concentrations of morphine were added to media culture. Then behavior of larvae and adults to thermal (using Hot plate, 47˚C) and chemical (capsaicin and acetic acid) pain stimulations were recorded. For morphine tolerance experiments in larvae, repeated morphine administration (0.1 and 0.01 mg/l) was done and their response to thermal pain was evaluated. The same method was used in adults but with other doses of morphine (200 and 300 mg/l). Finally to investigate the mechanism of morphine tolerance, Oseltamivir was administered too.
Results: morphine tolerance was occurred in Drosophila melanogaster similar to mammals. Repeated morphine administration diminished anti nociceptive effects of morphine (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pain
  • Tolerance
  • Morphine
  • Oseltamivir
  • Drosophila melanogaster