نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: جمعیت سالمندان در جهان روبه افزایش است. خطر افتادن همراه با بالا رفتن سن افزایش می‌یابد. اختلالات بینایی از جمله عوامل خطرساز درونی افتادن است. ادراک بینایی یکی از انواع اختلالات بینایی می‌باشد. در این پژوهش ارتباط آن با خطر افتادن در سالمندان شهرستان سبزوار مورد مطالعه قرار گرفته است.
مواد و روش‌ها: روش مطالعه موردی – شاهدی است. 89 نفر سالمند(43 نفر بدون سابقه ی افتادن، 46 نفر با سابقه‌ی افتادن) شهرستان سبزوار به روش نمونه‌گیری در دسترس، در این پژ‍وهش شرکت نمودند. آزمودنی‌ها از نظر وضعیت دمانس (توسط پرسشنامه هاچنسکی)، افتادن، چگونگی آن (با پرسشنامه ترس از افتادن) و ادراک بینایی (تست DTVP-A Developmental Test of Visual Perception Adolescence and Adult,) ارزیابی شدند. نتایج با استفاده از آزمون یومن ویتنی با نرم افزار آماری SPSS نسخه 17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد.
یافته‌ها: در بین دو گروه سالمندان با و بدون سابقه‌ی افتادن تفاوت معناداری از نظر ادراک بینایی جامع (001/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of visual perception in the elderly residing in Sabzevar

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Jafarzadeh pour
  • Malahat Akbar Fahimi
  • Zarrin Bidi
  • Afsoon Hasani Mehraban

چکیده [English]

Background: The world's elderly population is increasing and fall is an outcome of ageing. Visual disturbance is one of the internal risk factors of falling. The aim of this study was to compare of the visual perception as a subgroup of visual disturbance in the City of Sabzevar, Iran.
Materials and Methods: In the present case-control study, based on convenience sampling method, 89 older adults (46 faller and 43 non-faller) were enrolled. All participants were assessed as follow: dementia (Hachinski ischemia score), fall (fear of fall questionnaire) and visual perception (Developmental test of visual perception adolescence and Adult). Data were analyzed in SPSS software version 17.0 using Mann-Whitney U test.
Results: A significant difference was observed between general visual perception (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • ageing
  • fall
  • visual perception