نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: مطالعات نشان دادند که برخی از داروهای ضد افسردگی سبب کاهش علایم سندرم محرومیت اوپیوئیدها می‌شوند. از طرفی مطالعات انجام شده حاکی از خواص ضد افسردگی و آرام‌بخشی جو دوسر می‌باشند. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی جو دوسر بر علایم سندرم محرومیت مورفین در موش سوری نر بوده است.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، 40 سر موش سوری نر نژاد NMRI (20 الی 30 گرم) به‌طور تصادفی به 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند: گروه کنترل مورفین و نرمال سالین (ml/kg 10) و بقیه گروه‌ها اتانول (3 درصد) و دوزهای مختلف عصاره هیدروالکلی جو دوسر (mg/kg 200 و 100 و 50) را دریافت کردند. وابستگی به مورفین توسط برنامه 4 روزه و به ترتیب با دوزهای mg/kg50 ،50 ، 75 و 50 القاءگردید. در روز چهارم 2 ساعت بعد تک دوز مورفین؛ نالوکسان (mg/kg 5) تزریق و علایم سندرم محرومیت در طی 30 دقیقه به شکل تعداد پرش و علایمی چون اسهال، خود تیماری، دندان قروچه، سگ خیسی، بالا رفتن، روی دوپا ایستادن و دل پیچه از شدت صفر تا 3 ثبت گردید. نتایج با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه برای داده‌های کمی و آزمون من ویتنی یو (Mann-Whitney U) برای داده‌های کیفی و نرم‌افزار SPSS 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و مقادیر 05/0P< در هر مورد معنادار تلقی گردید.
یافته‌ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تمامی دوزهای عصاره هیدروالکلی جو دوسر به صورت وابسته به دوز وبه طور معناداری، تعداد پرش (به‌ترتیب برابر 46/6±12/56‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ،33/5±0/40 و 5/2± 5/31) را در موش‌های وابسته به مورفین در مقایسه با گروه کنترل
(21/16±62/113) کاهش دادند (به‌ترتیب برابر 05/0P< و 01/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of hydroalcoholic extract of Avena sativa L. on morphine withdrawal signs in male mice

نویسندگان [English]

  • Mir Hadi Khayyat Nori
  • Seyyedeh Zahra Mosavi
  • Saeed Abbasi Maleki
  • Farid Abbasi Maleki
  • Ghader Najafi

چکیده [English]

Background and Purpose: It showed that antidepressants may reduce the abuse potential of opioid. In other hand, studies showed avena sativa has antidepressant and sedative properties. So the aim of this study was to investigate the effect of ethanolic extract of Avena sativa on morphine withdrawal signs in male mice.
Material and Methods: In this experimental study forty male NMRI mice (20-30 g) were randomly divided into 5 groups of 8: control groups received morphine and normal saline (10ml/kg) and other groups received ethanol (3%) and different doses of ethanolic extract of Avena sativa (50,100 and 200mg/kg).Morphine dependency was induced using a four- day schedule method with 50, 50, 75 and 50 mg/kg dosing respectively. In fourth day 2 hours after single dose of morphine, naloxone was injected (5 mg /kg) and withdrawal signs were recorded with number of jumping and diarrhea, grooming, wet dog shake, teeth chattering, writing, climbing as scores of 0 to 3 during 30min.The data were expressed with one-way ANOVA for quantities and Mann-Whitney U test for qualities data’s and they were analyzed with SPSS 15 and P values less than 0.05 were considered significant.
Results: The present study findings showed that all doses of ethanolic extract of Avena sativa compared to control group, significantly and dose- dependently decrease the number of jumping in morphine dependent mice (56.12±6.46, 40.0±5.33 and 31.5±2.5 respectively)) P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avena sativa L
  • Hydroalcoholic extract
  • Morphine
  • withdrawal syndrome
  • Mice