نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: با وجود عوارض زور زدن فعال مادر در مرحله دوم زایمان، در بیش از 75% زایمان‌ها، مادران به استفاده از این روش، تشویق می‌شوند. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر زور زدن خودبخودی، در مرحله دوم زایمان بر پیامدهای مادری و جنینی می باشد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه‌تجربی، 160 خانم حامله واجد شرایط، با تشخیص پزشک کشیک، در یکی از دو گروه زور زدن خودبخودی (انجام تنفس در حین زور زدن و عدم استفاده از عضلات شکمی) (گروه آزمون 80 نفر) و گروه زور زدن فعال (نگه داشتن نفس و تشویق مادر به زور زدن با استفاده از عضلات شکمی) (گروه کنترل 80 نفر) قرار گرفتند. طول مراحل زایمان، وضعیت پرینه، آپگار دقیقه اول و پنجم نوزادی ارزیابی شد. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: دو گروه از نظر طول مدت مرحله اول و دوم زایمان تفاوت آماری معنی‌داری نداشتند. سالم ماندن پرینه در گروه آزمون با اختلاف معناداری بیشتر از گروه کنترل بود (001/0p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Assessment of effect Spontaneous Pushing in Second Stage of Labor on Maternal and Fetus Outcomes

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rahimi kian
  • Forogh Talebi
  • Shahnaz Gelian Tehrani
  • Abbas Mehran

چکیده [English]

Background & Aim: In more than 75% of delivery nursing staff members encourage prolonged Valsalva-type pushing during the second stage of labor. The objective of the present study is to the assessment of effect Spontaneous Pushing in second stage of labor on maternal and fetus outcomes.
Methods & Materials: In this quasi-experimental study was completed on 160 pregnant women in second stage of labor and average 18-35 years old. The participants were allocated in two groups spontaneous pushing (n=80) and Valsalva pushing technique (n=80). In group spontaneous pushing, used the spontaneous pushing method (open glottis pushing while breathing out) and in other group, used the Valsalva pushing technique (closed glottis pushing while holding their breath) during the second stage of labor. Duration stage of delivery, perineal tears, 1- and 5- minute APGAR score were evaluated in both group .Data were analyzed by SPSS.
Results: Rate intact perineum in spontaneous pushing group was higher than Valsalva pushing technique group (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • spontaneous pushing
  • perineal injury
  • APGAR