نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: افسردگی یکی از مشکلات حال حاضر جوامع پیشرفته و در حال توسعه می‌باشد. مطالعات نشان می دهد که افسردگی نه تنها یک اختلال روانپزشکی بوده، بلکه مشکلات مختلف جسمی را نیز به‌دنبال دارد. از جمله مهمترین مشکلاتی که افسردگی ایجاد می‌کند، اختلالات سیستم ایمنی می‌باشد. مطالعات نشان می‌دهد که افسردگی موجب التهاب مزمن و مخرب توسط سیستم ایمنی می‌شود. به گونه‌ای که التهاب خود موجبات وخیم‌تر شدن افسردگی را فراهم می‌آورد. در پاسخ‌های ایمونولوژیک، مولکول‌های متعددی جهت ایجاد التهاب بالاخص التهاب مزمن نقش دارند، به گونه‌ای که می‌توان به مسیرهای وابسته به (JAK/STAT) Janus kinase/signal transducers and activators of transcription و یا اینکه به التهاب متعاقب القاء توسط سنسورهای میکروبی مثل Toll Like Receptor، (AIMII) Absent in melanoma 2 و همچنین (NLR) Node like receptor اشاره کرد. به‌نظر می‌رسد که همین مولکول‌ها با تولید سایتوکین‌های التهابی در ایجاد التهاب در بیماران مبتلا به افسردگی دخیل می‌باشند. بنابراین بررسی الگوی سایتوکین‌ها و همچنین مسیرهایی که منجر به تولید سایتوکین‌های التهابی در بیماران مبتلا به افسردگی می‌شود، می‌تواند جهت مشخص شدن پاتوژنز بیماری کمک‌کننده باشد. بنابراین، هدف از انجام این مطالعه، جمع‌آوری مطالعات اخیر در زمینه الگوی سایتوکین‌ها و همچنین مولکول‌های درگیر در التهاب به‌دنبال افسردگی می‌باشد.
مواد و روش‌ها: داده‌های موجود در این مقاله مروری با استفاده از جستجوی کلید واژه‌های سایتوکین (cytokine)، افسردگی (Depression)، TLR، التهاب (Inflammation) و مولکول‌های سیگنالینگ (signaling molecules) در موتورهای جستجوگر Pubmed، scopous و Google scholar جمع‌آوری شد و براساس موضوعیت داده ها در قسمت مربوطه مورد استفاده قرار گرفت.
یافته‌ها: نتیجه جستجو و بررسی مطالعات انجام شده نشان داد که بیماران مبتلا به افسردگی از یک التهاب مزمن رنج می‌برند که سایتوکینها و مولکولهای TLR در این میان نقش به سزایی ایفا می کنند.
نتیجه گیری: با توجه به این نتایج، به نظر می رسد که التهاب، نقش زیادی در پاتوژنز بیماری افسردگی ایفا کرده و مطالعات آینده در زمینه هدف قرار دادن پاسخها و مولکولهای التهابی، می تواند راهکاری مناسب برای درمان این دسته از بیماران به شمار آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Inflammation and depression: Mechanisms and involved molecules

نویسندگان [English]

  • Batol Haj Ebrahimi
  • Mohammad Kazemi Arab Abadi

چکیده [English]

Depression is a main complication in the developed and in developing countries. Studies showed that depression not only is a emotional disease but also affect the body. Immune system disordering is an important complication following depression. Studies showed that depression can induce immunological chronic inflammation, hence, lead to accelerate depression. Several molecules including JAK/STAT pathways and Toll like receptors, AIMII and NLRs play important roles in inducing chronic inflammation. It seems that the mentioned molecules can induce inflammation via cytokine production in depressed patients. Therefore, evaluation of cytokine patterns and cytokines producing pathways in depressed patients can help scientists to find the pathogenesis of depression. Thus, the aim of this review article was to collect recent information regarding cytokine patterns as well as the related molecules in inflammation in depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • depression
  • inflammation
  • Cytokine
  • immune system