نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: ورزش هوازی آزادسازی بتا اندورفین‌ها و سایر پپتیدهای شبه افیونی درون زاد مغز را افزایش می‌دهد، در نتیجه اثرات مرفین و سایر آگونیست‌های گیرنده‌های شبه افیونی را پدید می‌آورد و بدین ترتیب ممکن است بتواند در دوران ترک از شدت علائم کاسته و در فرآیند ترک مفید واقع شود. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثرات حاد تمرینات ورزشی شنا (برنامه تمرینی منتخب) بر روی رفتارهای شایع موش‌‌های معتاد در سندرم ترک می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، موش‌های نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 20±250 و تعداد 24 سر در دو گروه معتاد کنترل و معتاد ورزیده قرار گرفتند و سپس توسط سولفات مرفین 4/0 گرم در لیتر به‌مدت 21 روز معتاد شدند. حیوانات معتاد ورزیده، تمرینات شنا را 5 روز در هفته به‌مدت 8 هفته که، در ابتدا 60 دقیقه به مدت 3 هفته، سپس 90 دقیقه در 2 هفته و در پایان 120 دقیقه به‌مدت 3 هفته بود، انجام دادند. علایم رفتاری مانند (پرش، ایستادن روی دو پا، دندان قروچه، اسهال، لرزش بدن، صعود و کشیدن بدن) بر حسب تعداد در زمان به‌مدت 30 دقیقه در هر دو گروه، اندازه‌گیری شد. تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر با نرم‌افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده گردید.
یافته‌ها: اطلاعات نشان دادند ورزش هوازی شنا بعد از پنج و هشت هفته به‌صورت حاد (بلافاصله بعد از تمرین ورزشی) توانست به‌طور معناداری (حداقل 05/0>P) میزان بروز علایم سندرم ترک مانند پرش، ایستادن روی دو پا، دندان قروچه، اسهال، لرزش بدن، صعود و کشیدن بدن را کاهش دهد.
نتیجه‌گیری: با توجه به این یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که تمرین ورزشی منظم شنا با شدت متوسط در مدت 5 و 8 هفته به‌صورت حاد می‌تواند در کاهش بروز تعداد علائم رفتاری سندرم ترک حیوانات معتاد به مرفین مؤثر و مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Acute effects of swimming exercise on withdrawal syndrome sign in morphine-dependent rats

نویسندگان [English]

  • Ali Jalalvand
  • Ali Heidarianpour
  • Javad Almasi

چکیده [English]

Background: Aerobic exercise stimulates the release of β- endorphin and other endogenous opioid peptides that are induced influences of morphine and other receptors agonist’s opioid peptides. Therefore, it may be reduced withdrawal sign and benefit in withdrawal period.
The purpose of this study was investigated acute effects of swimming exercise on common behavior following withdrawal syndrome in morphine-dependent rats.
Method: in this experimental study Male Wistar rats (250±20 g, N=24) in two group (control addiction, exercise trained addiction) were addicted by morphine sulfate 0.4 mg/ml (for 21 days) and animals were submitted to swimming training for 8 weeks;they initially swim 60 min for 3 weeks, then 90 min 2 weeks, finally 120 min for 3 weeks. At the end of each stage of exercise protocol we inject naloxan hydrochloride (3mg/kg.ip). Behavioral symptoms (such as jumping, tearing, teeth chattering, diarrhea, and body tremors) were measured based on 45-minute in addicted animal. Analysis of variance with repeated measures (with the software SPSS) was used to analyze the data.
Results: Our data showed that swimming exercise after 5 and 8 weeks acutely decreased withdrawal sign (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Swimming exercise
  • Addiction
  • withdrawal syndrome
  • morphine sulfate