نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: استروژن نقش مهمی در جمع‌آوری رادیکال آزاد دارد. قطع ترشح استروژن در یائسگی به‌عنوان منبع افزایش گونه‌های فعال اکسیژن در نظر گرفته می‌شود. به‌علت کاهش استروژن، سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی در این فاز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. هدف از این مطالعه بررسی ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام، فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در زنان یائسه است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع شاهد موردی روی 75 زن یائسه به‌عنوان گروه آزمون و 74 زن غیریائسه به‌عنوان گروه کنترل انجام شد. واحدهای پژوهش به روش نمونه‌گیری آسان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. میزان فعالیت سرمی آنزیم کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام در حالت ناشتا سنجیده شد.
یافته‌ها: میزان ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام در زنان بعد از یائسگی (میلی مولارترولوکس 4/4±4/11) که نسبت به قبل از یائسگی (میلی مولارترولوکس 2/1±3/10) به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. (05/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relation of menopausal with total Antioxidant capacity, Super Oxide dismutase and catalase activity enzymes

نویسندگان [English]

  • Saeed Nazeri
  • Mehdi Hedayati
  • Azadeh Tavakkoli Darestani
  • Hasan Ahmad Vand

چکیده [English]

Background: Regarding estrogen role in free radical scavenging, secretion cessation of estrogen in menopause is considered as the source of ROS increase. due to deficiency of estrogen, antioxidant defence system seems to be affected in this phase. The aim of this study was Assay of total antioxidant capacity and superoxide dismutase and catalase activities in menopausal women.
Materials and Methods: This case-control study was performed on 75 postmenopausal women as a case group and 74 volunteer premenopausal women as a control was performed. Serum enzyme activity of catalase, superoxide dismutase and total antioxidant capacity was measured in the fasting state.
Results: The amount of total antioxidant capacity in postmenopausal (11.4±4.4 mM Trolox) compared to the control group (10.3±1.2 mM Trolox) were significantly decreased (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Menopause
  • Superoxide Dismutase
  • Catalase
  • Total antioxidant capacity