نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: نیکوتین آلکالوئیدی است که از طریق مصرف سیگار مورد استفاده میلیون‌ها نفر در دنیا می‌باشد، این افراد هم‌زمان در معرض انواعی از استرس‌زاها قرار دارند که اثراتی را بر بدن، از جمله سیستم‌های اندوکرین دارد. لذا این مطالعه به بررسی اثرات تداخل عمل مصرف نیکوتین با استرس بی‌حرکتی بر میزان پلاسمایی کورتیکوسترون و ACTH در موش‌های صحرایی نر بالغ، پرداخته است.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، 70 سر موش صحرایی نر بالغ در گروه‌های کنترل، شم و تجربی مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه کنترل تحت هیچ تیماری قرار نگرفت. گروه شم فقط ml1 سرم فیزیولوژیک به‌صورت درون صفاقی روزانه به مدت 5 روز دریافت داشت. 5 گروه تجربی در دسته‌های مختلف، روزانه به مدت 5 روز تحت تیمارهای نیکوتین به میزان 3/0، 5/0 و 1 میلی‌گرم بر کیلوگرم، به‌صورت درون صفاقی، استرس بی‌حرکتی به مدت 2 ساعت، استرس بی‌حرکتی + نیکوتین به میزان mg/kg3/0، قرار گرفتند. در پایان روز ششم از ناحیه بطن قلب موش‌ها، خون‌گیری به عمل آمد و میزان کورتیکوسترون و ACTH توسط روش رادیوایمونواسی اندازه‌گیری شد. داده‌ها با کمک برنامه آماری SPSS 18 آزمون‌های تجزیه واریانس و توکی مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج به‌دست آمده از این تحقیق نشان داد که، نیکوتین در دوزهای مختلف، استرس بی‌حرکتی و استرس بی‌حرکتی به همراه نیکوتین، باعث افزایش معنی‌دار کورتیکوسترون و ACTH در سطح 05/0P< می‌شوند.
نتیجه‌گیری: باتوجه‌به نتایج این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که، تأثیر هم‌زمان استرس بی‌حرکتی با مصرف نیکوتین، باعث تقویت اثرات تحریکی نیکوتین و استرس به‌تنهایی بر میزان کورتیکوسترون و ACTH می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of interference of Nicotine and immobility stress on performance pituitary–adrenal axis in mature male rats

نویسنده [English]

  • Seyyed Ebrahim Hosseini

چکیده [English]

Introduction: Nicotine is the alkaloid used by millions of people around the world through smoking and at the same time these people also exposed to some kind stressors that effect on body including endocrine system. The aim of this study was to investigate the interference of nicotine and immobility stress on plasma levels of hormones of ACTH and corticosterone in mature male rats.
Method: In this empirical research study, we used 70 mature male Wistar rats were enrolled as the control, sham and experiment groups randomly. 3 experimental groups of different types received doses of 0.3, 0.5 and 1 mg/kg BW nicotine, and 2 experimental group, one received for 2 hours immobility stress and other for 2 hours immobility stress and other plus nicotine with doses of 0.3 mg/kg BW and the sham group received 1cc of saline intraperitoneally for 5 days. 24 hours after the last injection, mice were bled from the heart and were measured hormones ACTH and corticosterone levels. The data were evaluated using ANOVA and Tuky test.
Results: The results showed that the nicotine at different doses and immobility stress and immobility stress with nicotine increases plasma levels of ACTH and corticosterone hormones.
Discussion and conclusion: According to the result of this study it can be concluded that the effect of immobilization stress and nicotine enhances the stimulatory effects of nicotine and stress on corticosterone and ACTH

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nicotine
  • immobility stress
  • ACTH
  • corticosterone
  • Rat