نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: اعتیاد به مورفین و سندرم ترک ناشی از آن، از معضلات اصلی جوامع بشری است. در این مطالعه اثر نیکوتین بر شدت وابستگی فیزیکی و روانی ایجاد شده با تک دوز و دوزهای مکرر مورفین مطالعه شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه رتهای نر نژاد ویستار به دو روش تک دوز و دوزهای مکرر به مورفین وابسته شدند. در روش تک دوز، رتها تنها یک دوز مورفین دریافت کرده و 24 ساعت بعد از آن نالوکسان دریافت کردند و در روش دوزهای مکرر، رتها دوزهای افزایشی مورفین را به مدت 7 روز دریافت کردند و 24 ساعت بعد از آخرین دوز ( روز هشتم)، نالوکسان دریافت کردند. در روش تک دوز رتها 30 دقیقه قبل از دریافت نالوکسان یک دوز نیکوتین دریافت کردند اما در دوزهای مکرر از روز چهارم تا هفتم به مدت چهار روز، 15 دقیقه قبل از دریافت مورفین نیکوتین دریافت کردند. 5 دقیقه بعد از دریافت نالوکسان، رفتارهای مربوط به سندرم ترک، از رتها به مدت سی دقیقه فیلم برداری شد. سپس علائم فیزیکی و روانی سندرم ترک مورفین ثبت گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد تزریق دوزهای مکرر مورفین و حتی تنها یک دوز مورفین می تواند وابستگی ایجاد نماید. مصرف نیکوتین شدت علائم سندرم ترک خصوصاً وزن مدفوع و امتیاز کل ترک را در روش تک دوز و افزایش وزن مدفوع، کاهش وزن، تنفر مکانی و امتیاز کل ترک را در دوزهای مکرر کم کرد.
نتیجه‌گیری: بر پایه داده‌های ما، حتی یک دوز مورفین می‌تواند در رتها وابستگی ایجاد نماید. از طرفی، مصرف نیکوتین می‌تواند شدت علائم سندرم ترک را تضعیف نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of nicotine administration on physical and psychological signs of withdrawal syndrome induced by single or repeated doses of morphine in rat

نویسندگان [English]

  • Ahmad Taghavi Rafsanjani
  • SeyyedAli Haeri Rohani
  • Aliasghar Porshanazari
  • Ali Shamsizadeh
  • Mohammad Allah Tavakkoli

چکیده [English]

Background and purpose: Morphine addiction and morphine withdrawal syndrome are of main problems in human societies. In the present study, effect of nicotine on the strength of physical and psychological dependency, produced by single and repeated doses of morphine, was investigated.
Material and method: Male wistar rats were dependent to morphine with single and repeated dose protocols. In the single dose protocol, rats received only one dose of morphine and 24h later were given Naloxone. In the repeated dose protocol, rats received incremental doses of morphine for 7 days and 24h after the last dose (8th day) were given Naloxone. In the single dose protocol, rats were given one dose of nicotine 30 min before Naloxone. However in the repeated doses they received nicotine 15 min before morphine for 4 days from 4th day to 7th day. 5 min after Naloxone each rat′s behavior was captured for 30 min. then physical and psychological signs of withdrawal syndrome were recorded.
Results: Results showed that injection of repeated and even single dose of morphine can produce dependency. Nicotine consumption attenuated strength of withdrawal syndrome signs, specially increasing weight excrement and total withdrawal score in single dose protocol and weight excrement increasing, weight decreasing, place aversion, and total withdrawal score in repeated dose treatment.
Conclusion: Based on our data, even a single dose of morphine can produce dependency in rats. Conversely, Nicotine consumption attenuates strength of withdrawal syndrome signs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphine
  • Nicotine
  • withdrawal syndrome