نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: طی دو دهه اخیر شاهد گسترش کمی آسایشگاه‌های سالمندی در کشور بوده‌ایم. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کیفیت خدمات، سنجش رضایت سالمندان از خدمات ارائه شده در آسایشگاه‌هاست. این مطالعه با هدف سنجش رضایت سالمندان مقیم آسایشگاه از خدمات ارائه شده به آنان در چهار استان گلستان، سمنان، مازندران و خراسان شمالی در سال 1391 انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه به روش مقطعی انجام شده است. سالمندان مقیم تمامی 14 آسایشگاه واقع در 4 استان مورد مطالعه، درصورتی‌که واجد معیارهای سن 60 سال یا بالاتر، توانایی برقراری ارتباط با نمره 6 و بالاتر در آزمون کوتاه شناختی، و حداقل 6 ماه اقامت در آسایشگاه بودند، مجموعا شامل 89 نفر، به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه‌های اطلاعات دموگرافیک و رضایتمندی سالمند از خدمات ارائه شده در آسایشگاه و به‌روش مصاحبه جمع‌آوری گردید. روایی و پایایی پرسشنامه رضایتمندی قبل از کاربرد به تأئید رسید. به‌منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله از آزمون‌های آماری پارامتری تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، من ویتنی، کروسکال والیس، ضریب همبستگی اسپیرمن، از نرم‌افزار اس پی اس اس نسخه هفدهم استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین نمرات کسب شده نشان داد که رضایت سالمندان از بعد مراقبت جسمانی (55/3) و محیط فیزیکی آسایشگاه‌ها (77/3) نسبت به رضایت آنان از ابعاد روانی (00/3) و مراقبت اجتماعی (26/3) از سطح بالاتری برخوردار است. میانگین نمرات رضایت کلی از خدمات 40/3 و نشان دهنده رضایت در سطح متوسط تا خوب بود. بین رضایت کلی و نحوه پذیرش در آسایشگاه رابطه معناداری وجود داشت (002/0 P=).
نتیجه‌گیری: سطح رضایت سالمندان از مراقبت‌های روانی و اجتماعی، از مراقبت های فیزیکی پایین تر بود، لذا توجه بیشتر به ارائه خدمات در این دو بعد توصیه می شود. همچنین با توجه به رابطه‌ی معنادار میان رضایت کلی و نحوه‌ی پذیرش در آسایشگاه، آماده‌سازی روانی سالمند قبل از پذیرش در آسایشگاه ممکن است به رضایت بیشتر او از خدمات ارائه شده در آسایشگاه منجر شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The client satisfaction of delivered services in private nursing homes for elderly: a survey in the provinces of Golestan, Mazandaran, Semnan and Northern Khorasan in 2012

نویسندگان [English]

  • Korosh Ghazi
  • Mahshid Foroghan
  • MohammadAli Hosseini
  • Samaneh Hosseinzadeh
  • Mandana Asgari

چکیده [English]

Objective: In The last two decades, nursing homes for elderly have expanded tremendously. Client satisfaction is one of the most important indicators of service quality delivered by institutes and organizations. This study was carried out to measure client satisfaction in the private nursing homes of Golestan, Mazandaran, Semnan and Northern Khorasan Provinces in 2012.
Methods: In this cross-sectional study, 89 participants from all 14 nursing homes located in the pre-mentioned provinces who met the inclusion criteria including age 60 years or older, ability to communicate, Abbreviated Mental Test scores of 6 or higher, and at least 6 months stay duration were recruited by the method of census and interviewed. Data was gathered using the questionnaire of Assessing Elderly Residents' Satisfaction of the Delivered Services in Nursing Homes. In order to analyze data, statistical parametric t-test, ANOVA, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis test, Spearman correlation coefficient and SPSS software (version 17), were used.
Results: Mean scores showed that satisfaction with the physical care (3.55) and physical environment (3.77) were higher than of satisfaction with psychological care (3.00) and social care (3.26). The mean score of overall satisfaction with the services was 3.40 and indicative of satisfaction in the levels of moderate to good. There was a significant relation between mean scores of satisfaction and the way which clients had been admitted to nursing homes (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nursing Home
  • elderly
  • Satisfaction
  • service