نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: سیگار کشیدن می‌تواند آدیپونکتین سرم را کاهش داده و باعث افزایش مقاومت به انسولین گردد. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر یک جلسه ورزش هوازی وامانده‌ساز بر میزان آدیپونکتین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در مردان سیگاری بود.
مواد و روش‌ها: روش تحقیق حاضر به‌صورت نیمه‌تجربی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان سیگاری دانشگاه حکیم سبزواری بودند که از میان آنها 12 دانشجوی مرد سیگاری به‌طور داوطلبانه انتخاب و به‌صورت تصادفی در یک طرح متقاطع در سه گروه کنترل، ورزش هوازی وامانده‌ساز با شدت 75-70 درصد حداکثر ضربان قلب و ورزش هوازی وامانده‌ساز با شدت 95-90 درصد حداکثر ضربان قلب، قرار گرفتند. برنامه ورزش هوازی در دو وضعیت وامانده‌ساز بر روی نوارگردان با شدت‌های 75-70 درصد حداکثر ضربان قلب و 95-90 درصد حداکثر ضربان قلب آزمودنی‌ها بود. در طول این مدت گروه کنترل هیچگونه فعالیتی انجام نمی‌داد. برای محاسبه تغییرات حجم پلاسما و اندازه‌گیری شاخص‌های آدیپونکتین، گلوکز، انسولین و نیمرخ لیپیدی، نمونه‌های خونی، قبل و بلافاصله پس از اجرای آزمون جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه تحلیل شدند.
یافته‌ها: پس از اصلاح نتایج نسبت به تغییرات حجم پلاسما، مشخص شد که تفاوت معناداری بین سه وضعیت کنترل، ورزش هوازی وامانده‌ساز با شدت 95-90 درصد حداکثر ضربان قلب و ورزش هوازی وامانده‌ساز با شدت 75-70 درصد حداکثر ضربان قلب، در میزان آدیپونکتین(825/0P=) و شاخص مقاومت به انسولین(756/0P=) وجود ندارد. همچنین، بین سه وضعیت در شاخص‌های گلوکز(633/0P=)، انسولین(768/0P=)، لیپوپرتئین با چگالی پایین (075/0P=)، لیپوپروتئین با چگالی بالا (131/0P=)، کلسترول تام(559/0P=) و تری‌گلیسرید سرمی(641/0P=)، تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: یک جلسه ورزش هوازی وامانده‌ساز با دو شدت متفاوت بر میزان آدیپونکتین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در مردان سیگاری تأثیری ندارد. با این‌حال، برای رسیدن به نتایج قطعی‌تر، انجام تحقیقات دیگری ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of one session of exhaustive aerobic exercise on serum adiponectin level and insulin resistance index in smoker men

نویسندگان [English]

  • AmiriHossein Haghighi
  • Hadi Yarahmadi
  • Abdolhamed Darijani

چکیده [English]

Background: Smoking can decrease adiponectin serum and increase insulin resistance index. The purpose of present study was to examine the effect of one session of exhaustive aerobic exercise on levels of adiponectin serum and insulin resistance index in smoker men.
Materials and methods: A semi-experimental design was used. The target population consisted of smoker students of the Hakim Sabzevari University, from whom twelve smoker male students volunteered and were randomly divided into three situations; control, exhaustive aerobic exercise at 70-75% intensity of maximal heart rate, and exhaustive aerobic exercise at 90-95% intensity of maximal heart rate, in a crossover design.Two situations of aerobic exhaustive exercise programs involved running on treadmill with intensities of 70-75% and 90-95% of maximum heart rate of the subjects. During this period, the control group did not perform any physical activity. To calculate changes in plasma volume and measurement of adiponectin, glucose, insulin and lipid profile indices blood samples were collected before and immediately after performing of aerobic exercises. Data were analyzed using one way analysis of variance (ANOVA).
Results: After the correction of results with respect to plasma volume changes, no significant differences in serum of adiponectin levels (P=0.825) and insulin resistance index (P=0.756) were determined between the control and experimental situations. Furthermore, no significant difference was observed among the three situations in the glucose (P=0.633), insulin (P=0.768), low density lipoprotein (P=0.075), high density lipoprotein (P=0.131), total cholesterol (P=0.559), and serum triglyceride (P=0.641).
Conclusion: One session of exhaustive aerobic exercise with two different intensities has no effect on levels of serum adiponectin and insulin resistance index in smoker men. However, to achieve more conclusive results, further investigation is warranted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adiponectin
  • insulin resistance
  • Exercise
  • smoke