نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: این مطالعه اثر دو نوع برنامه تمرینی تقویت عضله سرینی میانی و تمرینات تعادلی بر کنترل پاسچر زنان سالمند را مورد ارزیابی قرار داده است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه یک تحقیق نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون و با دو گروه مداخله‌ی تمرینی و یک گروه کنترل می‌باشد، که در آن 45 زن سالمند با دامنه سنی 65-55 سال به روش دردسترس و داشتن ملاکهای ورود به‌صورت تصادفی به سه گروه تمرین تقویت سرینی میانی، تمرین تعادلی و کنترل تقسیم شدند. دو گروه تمرین سرینی میانی و تمرینات تعادلی پروتکل تمرینی مربوطه را به مدت 6 هفته، 3 بار در هفته‌ به‌صورت یک روز در میان انجام دادند. تغییر در کنترل پاسچر شرکت کنندگان، قبل و بعد از دوره تمرین، به‌وسیله آزمون برگ (Berg Test) اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون آماری t همبسته و تحلیل واریانس (ANOVA) انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که اعمال برنامه‌ی تمرین تقویتی سرینی میانی و تعادلی می‌تواند باعث بهبود کنترل پاسچر (003/0p=) و (012/0p=) در زنان سالمند شود. همچنین تفاوت معنی‌داری بین داده‌های پس‌آزمون گروه تمرین تقویتی سرینی میانی و تمرین تعادلی با گروه کنترل در آزمون تعادل دیده شد (005/0 p=) و (001/0 p=). همچنین تفاوت معناداری بین دو گروه تقویتی سرینی میانی و تمرین تعادلی (6/0 p=) دیده نشد.
نتیجه‌گیری: از یافته‌های تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که تقویت عضله سرینی میانی باعث بهبود کنترل پاسچر در زنان سالمند می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparative Effects of a Gluteus Medius Strength Training Program and Balance Training Program on Postural Control in adult and elder women

نویسندگان [English]

  • Solmaz Mahdavi Ortakand
  • Amin Farzaneh Hesari
  • Mehdi Zareie
  • Mahyar Khoshdel

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was studying the comparative effects of a gluteus medius strength training program and balance training program on postural control in adult and elder women.
Method: this study is semi-experimental with pre-test – post-test design. Forty five elderly women (55-65 aged) participated in this study and divided randomly in three groups: gluteus medius (GM), balanced and control. The Experimental groups performed their training program for 6 weeks and three times per week. Prior and after to starting training program, the balance measured by Berg Balance Test (BBT). Dependent t-test and ANOVA used to analyze the data (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • elderly
  • Postural control
  • gluteus medius
  • balance training