نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: اعتیاد ابتلای اسارت‌آمیز فرد به ماده یا دارویی مخدر است که او را از نظر جسمی و روانی به خود وابسته ساخته و کلیه رفتارهای فردی و اجتماعی او را تحت تأثیر قرار می دهد و به‌عنوان مهمترین آسیب اجتماعی جامعه انسانی را مورد هجوم خود قرار داده است. لذا هدف از این تحقیق مقایسه تأثیر بازتوانی همراه با ورزش بر کیفیت زندگی و عزت نفس افراد معتاد در مقایسه با شیوه های معمول است.
مواد و روش‌ها: در این تحقیق نیمه‌تجربی، از میان مراجعه‌کنندگان به مرکز ترک اعتیاد کنگره شصت، تعداد 60 بیمار به‌صورت تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول 30 نفر از افرادی بودند که پس از سم‌زدایی در برنامه‌های ورزشی شرکت نداشته و فقط درمان‌های دارویی و مشاوره دریافت می کردند، گروه دو، 30 نفر از افرادی بودند که علاوه‌بر درمان‌های دارویی و مشاوره پس از سم‌زدایی در برنامه‌های ورزشی شرکت داشتند. آزمودنی‌ها در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون به پرسشنامه‌های مربوط به کیفیت زندگی و عزت نفس پاسخ دادند. نهایتاً اطلاعات با استفاده از آزمون‌های تی دو گروه مستقل و وابسته از طریق نرم‌افزار SPSS 16 در سطح معناداری (05/0p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of rehabilitation methods with and without exercise on quality of life and self-steam addicts

نویسندگان [English]

 • MohammadHasn Shirsavar
 • Ali Mohammad Amirtash
 • Shahin Jalali
 • Mohsen Koshan
 • Fahimeh Keyvanloo
 • Mohammad SeyyedAhmadi

چکیده [English]

Background and purpose: Addiction is a dependence on the drug that makes him the physical and psychological dependence on drugs and will affect all his personal and social behavior and has been attacked as an important social pathology of human society. Therefore, the aim of this study was Effect of a given exercise program on quality of life and self steam of addicts.
Methods and materials: The study was quasi-experimental. Between drug addiction in the center of the 60 Congress, 60 of whom were purposefully selected and divided into two groups. The first group, There were 30 people after detoxification and drug treatments did not participate in exercise programs and advice received, the second Group, There were 30 people on drug treatment and counseling after detoxification were involved in sports programs. In two pre-test and post test subjects responded to questionnaires about quality of life and self steam. Data analysis was performed using the dependent and independent T test whit Using software SPSS16 at significant level (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Addiction
 • Quality of life
 • self steam
 • substance abuse
 • Exercise