نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: پرسشنامههای زیادی در ایران وجود دارد که به بررسی خشم بزرگسال می پردازد، اما درحالحاضر هیچ پرسشنامهای در کشور جهت بررسی خشم کودک و نوجوان وجود ندارد. با توجه به این مسأله، هدف اساسی پژوهش حاضر، تعیین ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه صفت- حالت و بیان خشم کودکان و نوجوانان (STAXI-2 C/A) در دانشآموزان 12 تا 17 ساله ایرانی است.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی، نمونه پژوهش شامل 556 دانشآموز راهنمایی و دبیرستان بود که با روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند. اعتبار همگرا و واگرای مقیاس مذکور با استفاده از بررسی همبستگی گشتاوری پیرسون، بین نمرات این مقیاس با مقیاسهای افسردگی کودکان، اضطراب آشکار کودکان، پرخاشگری و رفتار قانونشکنانه محاسبه گردید و پایایی ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایی با فاصله 2 هفته بررسی شد.
یافتهها: یافتههای پژوهش حاکی از پایایی (اندازهگیری شده بر حسب ضرایب بازآزمایی) و همسانی درونی مطلوب (STAXI-2 C/A) و خردهمقیاسهای آن است.
نتیجهگیری: در مجموع نتایج مطالعه حاضر، شواهدی برای صحت اعتبار و پایایی قابل قبول پرسشنامه حالت – صفت و بیان خشم در کودکان و نوجوانان (STAXI-2 C/A)، در دانشآموزان ایرانی فراهم آورده است و قابل استفاده در فعالیت های پژوهشی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preliminary validation of the questionnaire State-Trait Anger Experssion Inventory -2 Child and Adolescent (STAXI-2 C/A) amongst a sample of Iranian students aged 12-17 years.

نویسندگان [English]

  • Azam Borobado
  • Leyla Heidari nasab

چکیده [English]

Aim and background: Since there is no questionnaire in Iran to measure child and adolescent anger, we need to translate and validate STAXI-2 C/A from English to Persian. For this reason, the aim of the present study was to investigate the psychometric properties of the measure of State-Trait Anger Expression Inventory -2 Child and Adolescent (STAXI-2 C/A) amongst a sample of Iranian students aged 12-17 years.
Methods and materials: in this descriptive study, the questionnaire has been carried out on 556 high- School and junior- high –school students. Validation of the (STAXI-2 C/A) was carried out on aspects of convergent and divergent validity. The results of the analysis supported the convergent and divergent validity of (STAXI-2 C/A).Reliability of the (STAXI-2 C/A) was examined in two ways: Cronbach alpha coefficient and test-retest reliability (with 14 days between two assessments).
Results: The results internal consistency and test-retest coefficients of the (STAXI-2 C/A) were satisfactory to excellent.
Conclusion: In general, these findings support the validity and reliability of (STAXI-2 C/A). Amongst sample of Iranian students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • measure of State
  • Trait Anger Experssion Inventory
  • 2 Child and Adolescent
  • validity and reliability