نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: درک و شناسایی تجارب افراد معتاد به شیشه در جریان ترک، می‏تواند شناخت ارزشمندی از چگونگی تجربه یک روش درمانی و تأثیر‌ات آن بر بیماران فراهم آورد. هدف این مطالعه شناسایی تجارب مردان معتاد به شیشه در جریان درمان با روش «تولد دوباره» بوده است.
مواد و روش ها: این مطالعه، با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا انجام گرفت. مکان انجام مطالعه مرکز باز توانی وردیج کرج بود. برای جمع‏آوری اطلاعات، از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته و مشاهده در عرصه استفاده شد. برای نمونه‏گیری از روش‏های هدفمند و گلوله برفی در کنار هم استفاده شد و تا اشباع داده‌ها که تعداد واحدهای پژوهش به 15 نفر رسید ادامه یافت.
یافته‌ها: نتایج مطالعه بیانگر آن است که تجارب معتادان از مسیر درمان و بهبودی بر 3 گام اصلی شامل هفته اول حضور در مرکز، مشارکت در برنامه‌های مرکز و بهبودی قابل تقسیم است.
نتیجه‌گیری: با توجه به مقولات استخراج شده از مطالعه به نظر می‌رسد برنامه‏های درمانی مرکز مبتنی بر نیازهای شرکت‏کنندگان بوده و آن‏ها این درمان را مثبت و موفق ارزیابی نمودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The experiences of some addicted men to meth through the treatment and recovery tunnel

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Dejman
  • Hasan Rafeie
  • Abbasali Khazaee
  • Bahman Bahmani

چکیده [English]

Background: Understand and identifying of the experiences of meth addicted persons while withdrawal, could provide a worthwhile apprehension of how being experienced of the method of treatment and its effect on patients. The purpose of this research was to explore the experiences of meth addicted persons during treatment by the “rebirth” method.
Methodology: This study was accomplished by qualitative approach and content analysis method. Verdigs rehabilitation center, one of the subsets of Charitable Societies of rebirth locating in Karajs Vardavard, was the place this study accomplished. Data collection has done through deep semi-structured interview and field’s observation. Sampling methods were a mixture of purposive and snowballing that continued until data saturation reached to 15 in number.
Findings: Results of the study, through the treatment and recovery tunnel imply that the experiences of participants, is dividable to three main steps including: the first week presence in rehabilitation center, participating in programs and recovery.
Conclusion: It seems that the treatment programs of the center, considering extracted categories of this study, was relied on participants needs and participants described the treatment positive and successful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experiences
  • Crystal meth
  • Rebirth
  • Content Analysis
  • Treatment and recovery tunnel