نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: کم‌شنوایی و وزوز گوش دو تأثیر شنیداری آسیب دستگاه شنوایی در اثر نویز محیط کار هستند که می توانند توأم یا جدای از هم ایجاد شوند. در مطالعه حاضر، تأثیر کم‌شنوایی و وزوز گوش ناشی از نویز صنعتی بر شناخت و حافظه شنوایی-کلامی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر روی 42 کارگر مرد، در محدوده سنی 40 تا 56 سال در سه گروه: 1) دچار کم‌شنوایی، 2) دچار وزوز و کم‌شنوایی و 3) با شنوایی هنجار انجام شد. دو گروه اول و دوم، افراد با سابقه طولانی کار در محیط با نویز بیش از حد مجاز و گروه سوم، افراد شاهد همگن با شنوایی هنجار بودند. کم‌شنوایی افراد از نوع حسی-عصبی نزولی در حد متوسط و متقارن در دو گوش بود. برای کلیه افراد، آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی و آزمون یادگیری شنوایی-کلامی ری در شرایط یکسان انجام شد.
یافته‌ها: گروه با شنوایی هنجار در کلیه مراحل آزمون یادگیری شنوایی-کلامی ری نسبت به دو گروه دیگر، امتیاز بالاتری را نشان داد، و اختلاف امتیازات 3 گروه در سه مرحله A1، Sum و بازشناسی، معنادار بود (034/0≥p). در آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی نیز یافته مشابهی مشاهده گردید (025/0≥p).
نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر تأثیر کم‌شنوایی و وزوز گوش ناشی از مواجهه با نویز بیش از حد مجاز، بر توانایی شناختی کلی و حافظه شنوایی-کلامی را نشان داد. با توجه به قابل پیشگیری بودن تأثیرات شنوایی و غیرشنوایی نویز صنعتی، اجرا و پایش برنامه‌های حفاظت شنوایی و آموزش کارگران، راهکار مناسب و پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of Industrial Noise-Induced Hearing Disorders on Workers Cognition and Auditory Memory

نویسندگان [English]

 • Zahra Jafari
 • Ryhaneh Toofan
 • Maryam Aghamollayee
 • Shadi Rahimzadeh
 • Mahdieh Esmaeilie

چکیده [English]

Background and objective: Hearing loss and tinnitus are two auditory effects of hearing system damage due to occupational noise exposure. These factors can have non-auditory effects by themselves and impact on brain cognitive performance. In our study, the effect of occupational noise-induced hearing loss and tinnitus on cognition and auditory-verbal memory was investigated.
Materials and methods: Our study was done on 42 male workers aged 40 to 56 years in three groups of workers with 1) hearing loss, 2) hearing loss and tinnitus and 3) normal hearing. Workers in two first groups had a long history of working in environments with excessive noise, and third group was matched control workers with normal hearing. Hearing impaired persons had symmetrical moderate falling sensory-neural hearing loss in the both ears. For all subjects, Mini-Mental State Examination and Rey Auditory-Verbal Learning Tests were performed in identical conditions.
Results: Normal hearing group had higher scores in all stages of the Rey Auditory-Verbal Learning test than two other groups and their means differences in three A1, Sum and Recognition stages were significant (p≤0.034). Similar finding was observed in the Mini-Mental Examination test too (p≤0.025).
Conclusion: Our study revealed effect of noise induced hearing loss and tinnitus due to prolonged exposure to noise over the limit on general cognition and auditory-verbal memory. Given the preventable nature of auditory and non-auditory effects of occupational noise, administration and control of hearing conservation programs and training of workers can be the suitable and proposed solution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Industrial noise
 • Hearing loss
 • tinnitus
 • auditory
 • verbal memory
 • Cognition