نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: پرده آمنیون با داشتن خصوصیات منحصربه فرد و پتانسیل های بالقوه و بالفعل، بیومتریال مناسبی جهت استفاده در مهندسی بافت می باشد. روش های مختلفی برای نگهداری پرده آمنیون وجود دارد. در این مطالعه، پرده آمنیون با روش های مختلف نگهداری شد و اثرات روش های نگهداری بر روی ساختار بافتی و خواص فیزیکی و مکانیکی آن با نمونه های تازه تهیه شده مقایسه گردید.
مواد و روش‌ها: پرده آمنیون انسانی پس از جداسازی از جفت با روش های کرایوپرزرویشن (در دمای C°80- به مدت 6 ماه) یا انجماد خشک (لیوفلیزاسیون) نگهداری شد و مورد ارزیابی بافت شناسی توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی قرار گرفت. استحکام مکانیکی پرده نیز با استفاده از آزمون های مقاومت کششی یک جهته، آزمون تحمل بخیه و اندازه گیری ضخامت بررسی گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد میزان نیروی اعمال شده و ازدیاد طول در نقطه پاره شدن در پرده آمنیون کرایوپرزرو شده و لیوفلیزه، از بافت های تازه تهیه شده، کمتر می باشد. با اینکه نمونه های لیوفلیز شده، ضخامت کمتری نسبت به سایر نمونه ها داشتند، اما مقاومت نمونه های مختلف در آزمون تحمل بخیه یکسان بود. ساختار بافتی از نظر سلول‌های اپی‌تلیوم و لایه های بافتی در نمونه های مختلف یکسان نبود.
نتیجه گیری: کرایوپرزرویشن و انجماد خشک به عنوان روش های نگهداری پرده آمنیون، می توانند ساختار بافتی، خواص فیزیکی و خواص مکانیکی آن را تغییر دهند. بنابراین می توان با توجه به کاربرد نهایی پرده آمنیون به عنوان یک بیومتریال، نوع روش نگهداری آن را انتخاب کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of cryopreservation and lyophilization on histological and mechanical properties of human amniotic membrane

نویسندگان [English]

  • Hasan NikNejad
  • Ghasem YazdanPanah
  • Fatemeh Asee Tehrani
  • Ghodsiyeh Paeeni Vayghan

چکیده [English]

Introduction & Objective: The amniotic membrane (AM) has distinctive characteristics and potentials that make it a proper biomaterial for tissue engineering. There are varieties of methods for preserving the AM. In this study, the AM was preserved using different methods. The effect of preservation on tissue composition and physical and mechanical properties was compared between preserved and fresh samples of the AM.
Materials & Methods: The human AM was preserved after being detached from the placenta. It was preserved using either cryopreservation methods (in temperature of -80 ºC, for 6 months) or lyophilization. The preserved AM was histologically assessed using light and electronic microscopy. Mechanical tolerance of the preserved AM was also measured using uniaxial tension test, suture retention test and thickness calculation.
Results: This study showed that the value of Fmax and elongation at break in the cryopreserved and lyophilaized AM was smaller than the same value in the fresh AM samples. All of the samples had same tolerance in suture retention test, although lyophilaized samples of the AM were thinner than other types of the samples. Tissue composition (histological properties) regarding epithelial cells and tissue layers of the AM were not the same in different samples.
Conclusion: Cryopreservation and lyophilization as two preservation methods of the AM, can affect the tissue composition and physical and mechanical features of the AM. Thus the preservation method for the AM can be chosen regarding the final usage of the AM as a biomaterial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • amnion
  • preservation
  • histological structure
  • mechanical properties