نویسندگان

چکیده

هدف: با توجه به شیوع ناهنجاریهای شخصیتی در بیماران مصروع خصوصا صرع موضعی پیچیده، در این مقاله هدف، بررسی اختلالات و صفات شخصیتی بر اساس پرسشنامه میلون بر روی بیماران مبتلا به صرع قطعه گیجگاهی بوده است.
روش کار: برای کلیه مراجعین به کلینیک سرپایی روانپزشکی و اعصاب بیمارستان ابن سینا و قائم که مبتلا به صرع قطعه گیجگاهی بودند (74 بیمار) وافراد سالم داوطلب(100 نفر) تست میلون توسط روانپزشک اجرا شد.
یافته ها:74 درصد بیماران مبتلا به صرع قطعه گیجگاهی حداقل یک نوع صفت شخصیتی بیمار گونه داشتند . این میـزان در گـروه شاهد 5/31 % بر آوردشـد. شیـوع اختلالات شخصیتی بارز در 2/27 % بیماران مصروع در مقایسه با 4/8% گروه شاهد بود که کلیه این تفاوتها از نظر آماری معنا دار بودند. شایعترین اختلالات شخصیت در این افراد مرزی و ضد اجتماع بود که به شکل معنا داری از گروه شاهد بیشتر ارزیابی شد (05/0p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of citalopram on depression and cognitive functions of stroke patients

نویسندگان [English]

  • Naghmeh Mokhber
  • Mahmoudreza Azarpajooh
  • Negar Asgharipoor

چکیده [English]

Aim: In this study, we evaluated personality traits and disorders among patients with CPS using Millon Test.
Material and Method:This survey was a descriptive analytic study. We evaluated all of the patients with CPS in outpatients clinic of Avesina and Ghaem Hospital, Mashhad University of medical Sciences. Finally, 74 patients with CPS and 100 normal volunteers were recruited and Millon test was performed by a psychiatrist who was blind to the diagnosis.
Finding:In this study, 74.2% of the patients and 31.5% of control group had at least one pathological personality trait (P