نویسندگان

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت حرفهای، اکبر احمدی آسور

چکیده

زمینه و هدف: از جمله آلاینده های مهم در هوای شهری می توان به مونوکسیدکربن، دی اکسید گوگرد، دی اکسیدنیتروژن و مه دودهای فتوشیمیایی اشاره نمود که اثرات و عوارض شناخته شده ای را به همراه دارند. هدف از مطالعه حاضر پی بردن به میزان این آلاینده ها به عنوان آلاینده های اصلی ناشی از وسایط نقلیه موتوری بوده است.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی می باشد که در آن آلاینده های هوای نقاط مختلف شهر سبزوار مورد سنجش قرار گرفته است. برای نمونه برداری از روش نمونه گیری طبقه ای در طول زمان و بر اساس متد شماره 4800 و 6004NIOSH برای دی اکسیدگوگرد و دی اکسید نیتروژن و مونوکسید کربن 6604 استفاده شد که وسایل نمونه برداری برای پایش شامل پمپ نمونه برداری (با دبی 5 لیتر در دقیقه)، ایمپینجر، لوله آشکار ساز و روتامتر به مکان های انتخابی منتقل شدند. در چهار نقطه از شهر سبزوار بر اساس میزان ترافیک، نمونه برداری به مدت 12 ماه، هر ماه 3 روز و هر روز 3 بار انجام شد. در مجموع 324 نمونه جمع آوری گردید. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 16 و روش توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آماری تی تک نمونه ای انجام گرفت.
یافته ها: بالاترین غلظت مونوکسید کربن در ماه های مرداد 1/64 میکروگرم بر متر مکعب و اسفند 11/63 میکروگرم بر متر مکعب (01/0  نتیجه گیری: غلطت مونوکسید کربن در همه ماه ها و غلظت دی اکسید گوگرد در برخی ماه ها از حد استاندارد فراتر بوده است ولی غلظت دی اکسید نیتروژن در هیچ ماهی بالاتر از حد استاندارد نبوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring the Air Pollutants in Sabzevar, Iran

نویسندگان [English]

  • Ahmad Allahabadi
  • Akbar Ahmadi Asoor

چکیده [English]

Background and Purpose: Photochemical smogs، CO، NO2 and SO2 are among the major air pollutants with known effects and complications. The present study was designed to investigate the density of these pollutants in Sabzevar، Iran.

Methods and Materials: this descriptive cross-sectional study intended to measure the air pollutants in different parts of Sazbevar، Iran. Sampling was done with stratified time sampling based on NIOSH 4800 and 6004 methods for SO2 and NO2، and method 6604 for CO. Sampling instruments included pump (debi 5 L/min)، impinger، detector tube and ratameter. Based on traffic intensity، four points in the city were located and observe for 12 months، three day a month and three times per day; total sample swere 324. Data analyssi was done in SPSS 16 usingdescriptive measures as well as Pearson correlation coefficient ad one-sample t-test.

Results: Significantly highest rate of CO intensity was observed in Mordad (August) (64.1 mg/m3) and Esfand (March) (63.11 mg/m3) (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pollution; Sabzevar; CO; SO2